Statute

हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस, वीरगंजको
विधान २०४८
प्रथम संशोधन २०६५
दोस्रो संसोधन २०७३

परिच्छेद १
१) संक्षिप्त नाम र प्रराम्भ
क) यो विधानको नाम हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसको विधान २०४८ रहनेछ ।
ख) यो क्याम्पस सार्वजनिक रुपमा संचालन गरिनेछ ।
ग) यो क्याम्पस ब्यक्तिगत÷समूहगत÷संस्थागत कुनै पनि किसिमले नाफा आर्जन गर्ने हेतुले नभइ समुदायबाट नाफारहित रुपमा संचालन गरिने छ ।
घ) सबै नेपाली क्याम्पसको साधारणसभाको सदस्य हुन योग्य हुने छन् ।
२) परिभाषाः
विषयका प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस विधानमा ः
क) क्याम्पस भन्नाले हरि खेतान बह’म’खी क्याम्पस वीरगंजलाई सम्झिनु पर्दछ
ख) विधान भन्नाले हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसको विधान २०४८ लाई सम्झिनु पर्दछ ।
ग) संचालक समिति भन्नाले यस हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसको संचालक समिति सम्झिनु पर्दछ ।
घ) क्याम्पस प्रमुख भन्नाले यस हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख सम्झिनु पर्दछ ।
ङ) कर्मचारी भन्नाले पारिश्रमिक लिई क्याम्पसमा कुनै पदमा वहालमा रहेको व्यक्ति सम्झिनु पर्दछ ।
च) पारिश्रमिक भन्नाले क्याम्पसको तर्फवाट निर्धारित तलब भत्ता वा आर्थिक सुविधा पुर्ण वा आंशिकरुपले प्राप्त हुने रकमलाई सम्झिनु पर्दछ ।
छ) संचयकोष भन्नाले क्याम्पसको कर्मचारीले महिनै महिना आफ्नो तलबवाट एउटा निश्चित रकम छुट्याई जम्मा गर्ने रकम र त्यस रकमको आधारमा क्याम्पसवाट दिइने अनुदान र सो वाट आर्जन हुने व्याज समेतवाट खडा भएको कोषलाई सम्झिनु पर्दछ ।
ज) टाइम स्केल भन्नाले तोकिए अनुसार न्युनतमवाट अधिकतम सम्म वढदै जाने तलब सम्झिनु पर्दछ ।
झ) कुनै पनि कारणले क्याम्पस संचालन हुन नसकि बन्द भएमा यस क्याम्पसको सम्पूर्ण चल अचल सम्पति त्रि.बि. वा नेपाल सरकारको हुने छ ।
ञ) सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार क्याम्पस संचालन हुन नसकि बन्द भएमा यस क्याम्पसको चल अचल सम्पति दाताले अन्य सस्थालाई हस्तानान्तरण गर्न सक्नेछ
३) संगठित संस्थाः
यो क्याम्पस अवछिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासीत क्याम्पस हुनेछ । यस क्याम्पसले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पती प्राप्त गर्नु, राख्न र दिन सक्नेछ । यसले आफ्नो नामवाट नालेश उज’र गर्न र यस उपर नालिस उज’र लाग्न सक्नेछ ।
४) कुनै पनि बितिय संस्था बाट ऋण लिई कारोबार गर्न सकिने छ ।
५) छाप र चिन्हः
यस क्याम्पसको निम्नअनुसार छाप र चिन्ह रहनेछ ।
६) क्याम्पसको कार्यालयः
यो क्याम्पस वीरगंजमा रहनेछ

परिच्छेद २
क्याम्पस संचालन सम्वन्धी व्यवस्था
६) संचालक समितिको गठनः
हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस संचालक समिति (यस पछि समिति भनिएको छ) नामको एक संचालक समिति रहने छ ।
१) क) संस्थापक, चन्दादाता, शिक्षाप्रेमी मध्ये १ अध्यक्ष
ख समाजसेवी मध्येवाट १ सदस्य
ग) हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसको प्राध्यापक बाट १ सदस्य
घ) प्रतिनिधि कार्यालय प्रमुख, गुठी संस्थान १ सदस्य
ङ) प्रतिनिधि वीरगंज महानगर पालिका,पर्सा १ सदस्य
च) प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति,पर्सा १ सदस्य
छ) प्रतिनिधि, बिरगंज उधोग बाणिज्य महासंघ,पर्सा १ सदस्य
छ) शिक्षाविद् १ सदस्य
ज) दाताको प्रतिनिधि १ सदस्य
छ) विद्यार्थी प्रतिनिधि १ सदस्य
मm) प्रतिनिधी त्रिभुवन विश्वविद्यालय १ सदस्य ञ) क्याम्पस प्रमुख, हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस सदस्य सचिव
२) उक्त सदस्यको पदावधी ३ वर्षको ह’नेछ ।
३) संचालक समितिको सदस्यहरु थप घट हेरफेर गर्न सकिनेछ ।
४) क्याम्पसले आवश्यक देखेका व्यक्तिलाई पर्यवेक्षकको रुपमा उपस्थितिका लागि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
७) संचालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारः
१. विभिन्न क्षेत्रवाट चन्दा वा सहायता उपलब्ध गराई क्याम्पसको शैक्षिक स्तर र सेवामा अभिवृद्धि गरी क्याम्पसलाई स्वावलम्वी वनाइ क्याम्पसको विकास गर्ने कर्तव्य हुनेछ ।
२. उपदफा १ को कर्तव्य पालनको लागि समितिले देहायको काम गर्न सक्नेछ
क) क्याम्पसको सुप्रवन्ध गर्ने ।
ख) क्याम्पसको विस्तार निर्माण मर्मत गर्ने ।
ग) क्याम्पसको सेवाको सुधार र विस्तारको लागि आवश्यक सुविधाको विस्तार गर्ने ।
घ) क्याम्पसमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने र उक्त कार्यक्रममा आवश्यक सहयोगको लागि विश्वविद्यालयलाई अनुरोध गर्ने ।
ङ) क्याम्पसमा लाग्ने शैक्षिक शुल्क लगायत अन्य शुल्क निर्धारण गर्ने ।
च) निःशुल्क अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको संखया निर्धारण गर्ने ।
छ) क्याम्पससंग सम्वन्धित विषयमा क्याम्पसले शिफारिसगरेका व्यक्तिहरुलाई तालिम वा अध्ययनको लागि सिफारिस गर्ने ।
ज) उपरोक्त कामहरुको कार्यान्वयनको लागि अन्य आवश्यक काम गर्ने गराउने ।
८) समितिको बैंठक र निणर््ँयः
क) समितिको बैठक समितिको सदस्य सचिवले वोलाउने छ ।
ख) समितिको एक तिहाई सदस्यहरुले बैंठकको लागि लिखित मांग गरेमा समितिको सदस्य सचिवले वैंठक बोलाउन’ पर्नेछ ।
ग) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
घ) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्ने छ र निजको अनुपस्थितीमा उपाध्यक्षले वैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
ङ) समितिको बैठकमा वहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत वरावर भएका वैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निणर््ँायक मत दिनेछ ।
च) समितिको निर्णय समितिको सदस्य सचिव द्धारा प्रमाण गरिनेछ ।
छ) क्याम्पस प्रमूख क्याम्पस संचालक समिति प्रति उत्तरदायी रहनेछ ।
ज) समितिको वैठक सम्वन्धी अन्य कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
झ) कम्तीमा वर्षके ३ पटक समितिको वैठक वस्नु पर्नेछ ।
ञ) तीन पटक सम्म लगातार बैठकमा उपस्थित न हुने सदस्य स्वतः खारेज भएको मानिनेछ
९) क्याम्पस एवं क्याम्सको कोषमा देहायको रकमहरु रहने छन् र क्याम्पसको खर्च सो कोषबाट व्यहोरिने छ ।
क) क्याम्पसको शुल्कवाट प्राप्त रकम
ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वाट प्राप्त अनुदान रकम ।
ग) विभिन्न संघ संस्थावाट प्राप्त रकम ।
घ) क्याम्पसले प्रदान गरेको सेवावाट प्राप्त रकम ।
ङ) विभिन्न व्यक्ति एवम निकायवाट प्राप्त रकम ।
च) अन्य श्रोतवाट प्राप्त रकम ।
छ) क्यँम्पसकोे कोष संचालन ब्यवस्थापन समितिले निर्णय गरे अनुसार हुनेछ ।
१०) लेखा परिक्ष्ँण ः
क्याम्पसको आय व्यय लेखापरिक्ष्ँण रजिष्टर्ड लेखापरिक्षकद्धारा प्रत्येक वर्ष हुनेछ ।

परिच्छेद ३
कर्मचारी सेवा शर्त सम्वन्धी ः
११) पदपÒर्ति ः
यस क्याम्पसको कुनै पनि पदमा भर्ना र बढुवाद्धारा पदपुर्ति क्याम्पस प्रमुखले गर्नेछ । यो विधान प्रारम्भ हुदा कायम भैसकेको नियुक्ति र वढुवा यसै विधान अन्र्तगत भएको मानिनेछ ।
निय’क्ति ः
क. क्याम्पसको दरवन्दीमा काम गरिरहेको कर्मचारीले क्याम्पस प्रमुखको निर्देशनमा काम गर्नेछ र निजहरुले क्याम्पसबाट तलब भता र अन्य सुविधा पाउनेछ ।
ख. क्याम्पसले आफ्नो श्रोतबाट तलब भत्ता उपलब्ध गराउने गरी अस्थायी, स्थायी एवम् करारसेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
ग. क्याम्पसले कुनै पनि कर्मचारीलाई नया भर्ना गर्दा एक वर्ष सम्म परिक्षण कालमा रहने गरी नियुक्ती गरिनु पर्नेछ । यसरी नियुक्त भएको कर्मचारीको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक भएमा यस विधानको अधिनमा रही कार्य गर्ने गरी स्थायी सेवामा नियुक्ती गरिनेछ ।
१२) पारिश्रमिक ः
क. यस क्याम्पसका कर्मचारीले नियुक्ती भै काम गरेको मिति देखि क्याम्पसले निर्धारण गरे अनुरुप तलब भत्ता पाउनेछन् ।
ख. क्यम्पसको आवश्यकता र अवस्था अनुसार तलब भत्तामा समयानुकुल वृद्धि गरिने छ ।
ग. काम गरेको प्रत्येक महिनाको तलब भत्ता साधारणतया सोही महिनाको अन्तिम दिन वाटिने छ ।
घ. क्याम्पसले कर्मचारीलाई तालिम सैमिनार गोष्ठीमा कतै पठाएकोमा त्यस्तो कार्यको लागि लागेको दिन र आउंदा जादा वाटोमा लाग्ने दिन समेत पुरै अवधिलाई भ्रमण काज भएको मानी भ्रमणकाज जनाइनेछ सो भ्रमणकाजमा आउदा जादाको सवारी साधनको टिकट महसुल तथा भ्रमण भत्ता विश्वविद्यालयको दरमा नघटाइ उपलब्ध गराइनेछ ।
१३) टाइम स्केलः
क. नया नियुक्त कर्मचारी टाइम स्केलको न्युनतम स्केल पाउनेछ तर न्युनतम स्केल नियममा आवश्यक योग्यता भएको उमेदवार वा उपलब्ध नभएमा क्याम्पसले निर्णय अनुसार तलब स्केलको कुनै पनि माथिल्लो ग्रेड तलब तोकी दिन सकिनेछ ।
ख. क’नै कर्मचारीको माथिल्लो श्रेण्ँी वा तहको तलब स्केलको कुनै पदमा पाउने व्यक्तिले उक्त माथिल्लो तलब स्केलको शुरु स्केल पाउनेछ ।
ग. स्थायी कार्मचारीले वहाल भएको मितिले एक इकाई पुरा भएपछिको श्रावण देखि वार्षिक ग्रेड पाउनेछ । वढुवा हुने हकमा वढुवा भएको निर्णय भएको मितिले एक वर्ष पुरा भएपछिको वार्षिक गे्रड पाउनेछ ।
१४) भत्ता ः
क्याम्पसको कर्मचारीहरुले क्याम्पसको काजको शिलशिलामा भ्रमण गरेमा समय सापेक्ष क्याम्पसले निर्धारण गरेको अनुसार विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको भत्तामा नवढँई दैनिक भ्रमण भत्ता पाउनेछ ।
१५) कायम मुकायम भै काम गरेको
क) एक तह माथिल्लो पदमा कर्मचारीले पाउने शुरु तलब स्केल वमोजिमको तलब भत्ता पाउने छ ।
ख) दशै खर्च पाउनेछ ।
ग) क्याम्पसको कर्मचारीहरुले खाइपाई आएको एक महिनाको तलब वरावरको रकम प्रत्येक वर्ष घटस्थापनाको १५ दिन अगावै दशै खर्चको रुपमा पाउनेछ ।
१६) तलब भत्ता नपाउने
कुनै कर्मचारी फौजदारी आयोगमा थुनामा रहेमा थुनामा रहेको अवधिसम्म निजको नोकरी स्वतः निलम्वीत रहनेछ । नैतिकपतन देखिने फौजदारी अभियोग लागेको रहेछ भने सो अभियोग अदालतवाट प्रमाणित भएमा निजको नोकरी खारेज हुनेछ । त्यसरी निलम्वीत रहेको समयमा तलब भत्ता पाउने छैन ।
१७) अवकाशः
क’नै पनि कर्मचारीले क्याम्पसको सेवावाट राजीनामा गर्नु परेमा एक महिनापुर्व लिखित राजीनामा दिनुपर्नेछ अन्यथा उक्त कर्मचारीवाट एक महिना तलब वरावरको रकम अस’ल उपर गरिनेछ ।
१८) विदाः
क) विदा अधिकार होइन सुविधा मात्र हो ।
ख) विरामी विदा र भैपरी आउने विदा वाहेक अन्य विदा स्वीकृती नगराई विदा वस्न पाउनेछैन ।

१९) विदाको किसिम ः
कर्मचारीले पाउन सक्ने विदा देहाय वमोेजिम पाउनेछ ।
क) भैपरीआउने विदा ख) प्रसुती विदा ग) क्रिया विदा
घ) घर विदा ङ) विरामी विदा च) पर्व विदा छ) अध्ययन विदा
२०) भैपरि आउने विदाः
क्याम्पसको कर्मचारीले प्रत्येकवर्ष ९ दिन भैपरि आउने विदा लिन पाउनेछ । यो भैपरि आउने विदा एक पटकमा ५ दिन सम्म मात्र दिन सकिनेछ । यो विदा अर्कोसालमा लिन पाउने छैन ।
२१) प्रसुती विदा ः
कुनै महिला कर्मचारी गर्भवती भएमा निजले सुत्केरी विदा ३० दिन पाउनेछ । यस्तो विदा वढीमा २ पटक मात्र पाउनेछ ।
२२) क्रिया विदाः
कर्मचारी आफै क्रिया वस्नुपरेमा कुल धर्म हेरी वढीमा १५ दिन सम्म क्रिया विदा पाउनेछ ।
२३)  घर विदा ः
कर्मचारीले काम गरेको प्रत्येक वर्ष ३० दिनको दरले घर विदा पाउनेछन् । यस्तो विदा बढीमा १५० दिन सम्म सञ्चित गरि राख्न सकिनेछ ।
२४) विरामी विदा ः
कर्मचारीले वर्ष १ को १५ दिनको दरले विरामी विदा पाउनेछ । यस्तो विदा कर्मचारीले जम्मा गरी राखेमा निजले नोकरी अवधिमा जम्मा गरी राखेको विदाको सट्टा अवकास लिदाको अवस्थामा पाकेका तलबको हुनआउने जती रकम पाउनेछ ।
२५) एक वर्षमा ६ दिन कर्मचारीले पर्व विदा पाउनेछन् ।
२६) सुचना दिएको मानिने ः
यस विधान वमोजिम कुनै कुराको सुचना दिनु पर्ने भएको कुनै कर्मचारीलाई क्याम्पसले सुचना दिएकोमा सो सुचना नवुझेमा वा फेला नपरेमा क्यँम्पसले राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सुचना प्रकाशित गरेमा निजलाई सुचना तामेल भएकोमानि मिति कायम गरिनेछ ।
२७) विदा स्वीकृती गर्ने अधिकारी ः
यस विधान वमोजिम विदा स्वीकृती गर्ने अधिकार देहाय वमोजिम हुनेछ । क्याम्पस प्रमुखको विदाको स्वीकृती समितिवाट हुनेछ अन्य सवै कर्मचारीको यस विधान वमोजिम सवै किसिमको विदा स्वीकृती गर्ने अधिकार क्याम्पस प्रमुखको हुनेछ ।
२८) प्राध्यापकले विदा वस्दा गनर्’ पर्ने ः
प्राध्यापकले विदा वस्दा क्याम्पसको कार्य संचालन हुने प्रवन्ध मिलाएर मात्र वस्नु पर्नेछ ।
२९) विभागिय कार्यवााही ः
उचित र पर्याप्त कारण भएमा क्याम्पसको कर्मचारीलाई देहाय वमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ ।
क) नसीहत दिने ।
ख) तलबवृद्धि वा वढुवा रोक्का गर्ने ।
ग) जानाजानी लापरवाही वा आदेशको पालना नगर्नाले सम्पुर्ण वा आंशीकरुपमा क्याम्पसलाई भएको क्षती तलबवाट कट्टा गरी असुल गर्ने ।
३०) प’नरावेदन स’न्ने ः
क्याम्पस प्रमुखले गरेको निर्णय उपर समितमा प’नरावेदन लाग्नेछ ।
३१) तलब वृद्धि वा वढुवा रोक्काः
क’नै पनि कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभएमा निजको तलब वृद्धि वा वढुवा रोक्का गर्न सकिनेछ ।
३२) दर्जा र तलब घटाउने ः
क’नै कर्मचारीलाई तल्लो पद वा टाइम स्केलको तल्लो स्थानमा ओराल्लन सकिनेछ ।
क) असन्तोषजनक काम गरेमा ख) अन’शासनहीनता गरेमा ।
ग) आचरण सम्वन्धि नियम उल्लघंन गरेमा ।
३३) नोकरीवाट हटाउन वा वरखास्त गर्ने ।
निम्नलिखित अवस्थामा कुनै कर्मचारीलाई नोकरीवाट हटाउन वा वरखास्त गर्न सकिनेछ ।
क) कर्मचारीको अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी प’रा गर्न नसकेमा ।
ख) वरावर अन’शासनहिन काम गरेमा ।
ग) नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा अदालतवाट अपराधी प्रमाण्ँीत भएमा ।
घ) आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेमा ।
ङ) कार्यालयको समयमा मादक पदार्थको सेवन गरेमा ।
च) भ्रष्टाचार गरेमा ।
छ) आचरण सम्वन्धि नियम वारम्वार उल्लघंन गरेमा ।
३४) निलम्वन गर्ने ः
१. क’नै कर्मचारी माथि दफा ३३ मा उल्लेखित जांच वुझ गर्नू परेमा जांच वुझ समाप्त नहुन्जेल सम्म उक्त कर्मचारीलाई सजाय गर्न पाउने अधिकारीले देहायको अवस्थामा निलम्वनमा राखी कार्वाही गर्न सकिनेछ ।
क) निलम्वन नगरी ओहदाको काम गर्न दिदा झुठा सवुद प्रमाण श्रृजना गर्न सकिने वा आफ्नो विरुद्धको सवुद प्रमाण गायव गर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा
ख) निलम्वन नगरी ओहदाको काम गर्न दिदा क्याम्पसको नोक्सानी ह’ने सम्भावना देखिएमा ।
२. निलम्वन रहेको कर्मचारीले निलम्वन अवधिमा खाइपाई आएको मासिक तलवको चत’थ्र्याई अंश तलब मात्र पाउने छ तर निलम्वन रहेको कर्मचारीको अभियोग प्रमाणित हुन नसके फुकुवा भएमा निलम्वन अवधिमा उपरोक्त वमोजिम निजले लिएको तलब कट्टा गरी वाकी रकम पुरै पाउने छ । लागेको अभियोग प्रमाण्ँीत भई सेवा मुक्त भएमा निलम्वन रहेको अवधि भरको अरु कुनै तलब भत्ता पाउने छैन ।
३. क्याम्पसको अभियोगको जाच वुझ गर्दा कर्मचारीलाई ३ महिना भन्दा वढी निलम्वन राखीने छैन सो अवधि भित्रमा कर्मचारी उपरको कार्यवाही किनारा लगाउनु पर्छ ।
३५) सजाय सम्वन्धी कार्यावाहीः
१. सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनु भन्दा अधि कार्यवाही गर्न लागेको कारण उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई सुचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्छ । यस्तो सुचना दिदा निजलाई लगाइएको आरोप प्रष्टरुपले उल्लेख ह’न’ पर्छ ।
२. सजाय दिने अधिकारीले आवश्यक ठानेमा स्वयम वा अन्य व्यक्तिद्धारा जांच व’झ गराउन सकिनेछ ।
३. जाचव’झको काम समाप्त भएपछि सजाय दिने अधिकारीले कारण सहितको पर्चा खडा गरी कर्मचारीलाई गरिएको सजायको सÒचना दिइनेछ । तर निम्नलिखित अवस्थाका क्याम्पसको कर्मचारीलाई सजाय गर्नु परेमा उपरोक्त कुनै पनि कार्यविधि अपनाउनु पर्ने छैन ।
क) भागी पत्ता नलागेको वा अरु कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको कर्मचारीको सम्वन्धमा ।
ख) परिक्षणकालमा रहेको कर्मचारीलाई सेवावाट हटाउन परेमा ।
३६) पुनरावेदन सम्वन्धि कार्यवाहीः
क) कुनै कर्मचारीलाई यस विधान वमोजिम दिइएको सजाय विरुद्ध पुनरावेदन दिनु परेमा ४० दिन भित्र पुनरावेदन दिनु पर्नेछ ।
ख) पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले सजायको आदेशमा थपघट वा रद्द गर्न सकिनेछ ।
३७) आचरण ः
क) क्याम्पसको सेवामा रहेको कर्मचारीले निर्धारित डिउटीमा आफ्नो कार्यालयमा हाजीर हुन पर्छ । सकेसम्म विदाको स्वीकृती नलिई क्याम्पसमा अनुपस्थित हुनुहुदैन ।

ख) क्याम्पसको कुनै कर्मचारीले आफ्नो नोकरी सम्वन्धि कुराको मतलब साध्य गर्न आफुभन्दा माथिका कर्मचारीलाई कुनै राजनितीक वा अवान्छनीय प्रभाव पार्नु अथवा पार्ने प्रयत्न गर्नु हुदैन ।
ग) क्याम्पसको कुनै कर्मचारी माथिल्लो कर्मचारीलाई दिइएको आज्ञालाई शिघ्रता र परिश्रमका साथ पुरा गर्नु पर्छ ।
घ) कर्मचारीले आफुभन्दा माथिको सवैप्रति उचित आदर शिष्टाचार देखाउनु पर्छ ।
ङ) माथिल्लो तहको कर्मचारीले तल्लो तहको कर्मचारीलाई स्नेह  शिष्टाचारपुर्वक व्यवहार गर्नु पर्छ ।
३८) राजिनामा स्वीकृती ः
क) नियुक्ति गर्ने अधिकारीवाट राजिनामा स्वीकृती गरिनेछ ।
३९) संचयकोषको स्थापना ः
क) क्याम्पसले नियुक्त गरेको कर्मचारीको भलाईको निम्ती एउटा संचयकोष रहनेछ जसमा प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो मासिक तलबको दस खण्डको एक खण्ड अनिवार्यरुपले प्रत्येक महिनामा रकम जम्मा गर्नु पर्छ र क्याम्पसको तर्फवाट त्यसमा शतप्रतिशत अनुदानको रुपमा दिइनेछ त्यही रकमवाट संचयकोष खडा हुनेछ ।
ख) परिक्ष्ँण कालमा रहेको कर्मचारीको संचयकोष कट्टा गरिनेछैन ।
ग) कर्मचारीको नाउमा जम्मा रहेको संचयकोषको रकम कर्मचारीको नोकरी छदै मृत्य’ भएमा निज कर्मचारीले इच्छाएको व्यक्तिलाई दिइनेछ तर कर्मचारीले इच्छाएको कुनै व्यक्ति नरहेमा वा नभएमा कर्मचारीको सवैभन्दा नजिकको हकवालालाई दिइनेछ ।
घ) क’नै कर्मचारी वहाल रहदा वा नोकरी छाडेपछि निज कर्मचारी संग क्याम्पसको कुनै लिनु पर्ने रकम वाकी देखिन आएमा सोही संचयकोषवाट कट्टा गरि वाकी रकम मात्र दिइनेछ ।
४०) संचयकोषको स्थापना र संचालनः
कर्मचारीले संचयकोष व्यवस्था संचालन देहाय वमोजिम ह’नेछ ।
क) कर्मचारी संचयकोष संचालन गर्नको निमित एउटा संचयकोष उपसिमिति रहनेछ ।
ख) यस उप समितिमा समितिले तोकेको एक जना क्याम्पस प्रमुख सभापति र कर्मचारीको तर्फवाट एकजना सदस्य हुनेछन् ।
ग) उक्त उपसमितिले संचयकोषको व्यवस्था र संचालन सम्वन्धमा एउटा विनियम वनाउने छ जुन विनियम समितिको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र लागु हुनेछ ।
४१) नोक्सानी असुलउपर गर्ने ः
क) कुनै कर्मचारीले जानी जानी लापरवाहि गरी वा कनै आदेशको पालना नगरी, वेमानी गरी वा अन्य कनै कुरा गरी क्याम्पसलाई हानि नोक्सानी गरे गराएमा त्यसरी हुन आएको नोक्सानीको रकम यस्ता कर्मचारीको तलब वा संचयकोष वाट असुल उपर गरिनेछ । त्यसरी कट्टा गर्दा पनि असुल हुन नसकिने रकम प्रचलित कानुन वमोजिम असुल गरिनेछ ।

समाप्त

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                     क्याम्पस व्यवस्थापन समिति
            हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस, बीरगंज

 

सि.नं.             नाम र थर                                                                                               पद
१)                  श्री प्रेम प्रकाश खेतान                                                                               अध्यक्ष
२)                  श्री रामअवतार खेतान                                                                               सदस्य
३)                  नेक मोहम्म अंसारी(अध्यक्ष,जिल्ला समन्वय समिति, पर्सा)                           सदस्य
४)                 श्री बिजय सरावगी (प्रमुख,वी.मनपा, पर्सा)                                                   सदस्य
५)                 कार्यालय प्रमुख (गुठी संस्थान, वीरगंज)                                                      सदस्य
६)                 श्री ओम प्रकाश शर्मा (वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ)                                    सदस्य
७)                 श्री अजय द्धिवेदी (समाजसेबी)                                                                   सदस्य
८)                 श्री सीताराम शरण(प्राध्यापक प्रतिनिधि,हरि खेतान ब.क्याम्पस)                      सदस्य
९)                  त्रि.वि. प्रतिनिधि                                                                                       सदस्य
१०)               श्री गुड्डु यादव (बिद्यार्थी प्रतिनिधी,हरि खेतान ब.क्याम्पस)                          सदस्य
११)               डा. भगवान प्रसाद यादव (क्याम्पस प्रमुख)                                             सदस्य सचिव

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस, बीरगंजको
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धि नियमावली २०७३

 

हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसको सन्चालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि बिधान अन्तर्र्गत नियमावली २०७३ आर्थिक अनुशासनलाई कायम राख्दै ब्यबस्थित एवं पारदर्शि ढंगबाट आर्थिक प्रशासन सन्चालन गर्ने उदेश्यले देहाय बमोजिमको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरिएको छ ।

१) संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः

१.१) यो नियमावलीको नाम हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस आर्थिक प्रशासन सम्बन्धि नियमावली २०७३ रहेको छ ।

१.२) यो नियमावली हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसमा सन्चालक समितिले स्वीकृत गरेको मितिबाट लागु हुनेछ ।

१.३) यो नियमावली क्याम्पस संचालक समितिले लागु गरेको मितिबाट ६ महिना भित्र क्याम्पसको बिधान अनुसार गठन हुने क्याम्पस सभाबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।

२) परिभाषा ः
बिषय वा प्रसंगले अर्काे अर्थ नलागेमा यो नियमावलीमाः

२.१) विनियोजन भन्नाले प्रत्येक बर्ष क्याम्पस संचालक समितिद्धारा बिभिन्न शीर्षकमा विनियोजित गरिएको बजेट रकमलाई बुझाउंछ ।

२.२)आर्थिक बर्ष भन्नाले प्रत्येक बर्षको श्राबण देखी अषाढ मसान्त सम्मको अबधिलाई बुझाउछ ।

२.३) लेखा भन्नाले श्रेस्ता, हिसाव र तत्सम्बन्धी कागजपत्र समेतलाई बुझाउँछ ।

२.४) कोष भन्नाले यस क्याम्पसमा जम्मा रहेका सबै किसिमका कोष समेतलाई बुझाउँछ ।

२.५) बोलपत्र÷दरभाउ पत्र भन्नाले ईच्छुक ब्यक्ति, संगठित संस्था वा फर्मले खामबन्दीमा लाहाछाप मारी यस क्याम्पसलाई पठाईएको दर रेट सहितको बिबरण समेतलाई बुझाउछ ।

२.६) वोलपत्र सम्बन्धी कागजात (टेन्डर डकुमेन्ट) भन्नाले ठेक्काका सामान्य तथा बिशेष शर्त,नक्सा,डिजार्इँन,परिमाण सूचि समेतलाई बुझाउछ ।

२.७) ठेक्का भन्नाले यो नियामावली बमोजिम दिईने ठेक्कालाई बुझाउँछ ।

२.८) पार्टी कार्यदिश भन्नाले यी नियमहरुको अधिनमा रही सम्बन्धित अधिकारी र ठेक्का लिने ब्यक्तिको शर्त बमोजिम ठेक्काको काम गर्न सम्बन्धित अधिकारीले ठेक्कालिने ब्यक्तिलाई दिने पत्र बुझाउँछ ।

२.९) कबुलियतनामा÷सम्झौता भन्नाले यो नियमको अधिनमा रही सम्बन्धित अधिकारी र ठेक्कालिने ब्यक्तिको बिचमा निर्धारित शर्त बमोजिम ठेक्कालिने ब्यक्तिले लेखिदिने मन्जुरीनामा÷लिखितलाई बुझाउँछ ।

२.१०)माल सामान भन्नाले सबै प्रकारको जिन्सी समाग्री समेतलाई बुझाउँछ ।

२.११)अन्तिम लेखापरिक्षण भन्नाले क्याम्पस संचालक समितिबाट नियुक्त रजिष्ट्रर्ड लेखापरिक्षक हुने लेखापरिक्षण लाई बुझाउँछ ।

२.१२) अधिकार प्राप्त पदाधिकारी भन्नाले क्याम्पस संचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धी विधान एवं स्वीकृत नियमावलीमा तोकेको पदाधिकारीलाई बुझाउँछ ।

२.१३) आन्तरिक लेखापरीक्षण भन्नाले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्नु गराउनु भन्दापहिले बिधान बमोजिम गठन हुने आन्तरिक लेखापरीक्षण क्याम्पस संचालक समितिले तोकेको व्यक्तिबाट हुने लेखा परीक्षणलाई बुझाउँछ ।

३) क्याम्पस कोष

३.१) हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसको आफ्नै एउटा कोषको रुपमा क्याम्पस कोष रहने छ । यसका देहायका रकमहरु समावेश हुनेछन्।

क) नेपाल सरकार वा विश्वबिद्यालय अनुदान आयोगले क्याम्पसलाई दिएको रकम,
ख) क्याम्पसले ऋण ÷ सापट लिएको रकम,
ग) बिद्यार्थीबाट प्राप्त शुल्क,
घ) क्याम्पसकोलागी दान,दातब्य र आर्थिक सहायता स्वरुप प्राप्त रकम,
ङ) क्याम्पसको लागि प्राप्त सबै प्रकारका रकमहरु,
३.२) क्याम्पस कोषको रकम क्याम्पस सन्चालक समितिले तोकेको बंैकमा खाता खोली जम्मा गरिने छ । क्याम्पसमा प्राप्त भएको सम्पुर्ण रकम प्राप्त भएकै दिन बंैकमा दाखिला गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

३.३) क) क्याम्पस कोष संचालन
क्याम्पसलाई नियम ३.१ बाट प्राप्त सम्पुर्ण रकम यस कोषमा जम्मा गरी यसको संचालन क्याम्पस संचालक समितिका कोषाध्यक्ष र क्याम्पस प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

ख) दैनिक कार्य संचालन कोष ः
क्याम्पस संचालक समिति द्धारा पारित वार्षिक बजेटको परिधिभित्र रही क्याम्पसको नियमित कार्य संचालनको मुल कोषबाट चौमासिक ४÷४ महिनाकोलागी वजेट निकासा गरी खर्च गर्न एउटा छुट्टै कोष खडा गरिनेछ । जसलाई दैनिक कार्य संचालन कोष भनिने छ । यसको संचालन क्याम्पस प्रमुख तथा संचालक समितिले तोकेको ब्यक्तीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
ग) क्याम्पस संचालक समितिको निर्णयानुसार आवश्यकता अनुसार अन्य खाताहरु सन्चालन गर्न सकिने छ ।

४) क्याम्पस कोषको प्रयोग

४.१) क्याम्पस कोषको रकम निम्न लिखित उदेश्य पुर्तीकालागी प्रयोग गरिनेछ ।
क) क्याम्पस संचालन खर्चको लागि,
ख) क्याम्पसले लिएको ऋण÷सापटी तिर्नकालागि,
ग)क्याम्पसका पदाधिकारी,प्राध्यापक,शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलब,पारिश्रमिक,भत्ता,उपदान,दशैंखर्च,शिक्षक कर्मचारी कल्याणकोष,औषधी उपचार खर्च,तलब सापटी र क्याम्पस सम्बन्धी अन्य खर्च एवं भत्ता भुक्तानीकालागि,
घ)क्याम्पसले कुनै नालिस वा कानुनी कारवाहीको निमित्त ब्यहोर्नु पर्ने खर्चकोलागी,
ङ) क्याम्पसको प्रयोजनको निमित्त खर्च हुने भनी क्याम्पस संचालक समितिले ठह¥याएको अन्य खर्चकोलागि,
च) पदक,पुरस्कार,छात्रबृत्ति र चन्दा निमित्त खर्चको लागि,
छ) प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई आर्थिक सहुलियत अन्य ऋण सहुलियत दिनको लागि,
ज) महत्वपुर्ण उत्सब,समारोह तथा कार्यक्रम संचालनको लागि,

४.२) नियम ४.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै खास उदेश्यको निमित्त प्राप्त दान दातब्यको रकमलाई सोही उदेश्य पुर्ती हुने काममा मात्र लगाईने छ ।
४.३) क्याम्पसको हितको निमित्त क्याम्पस कोषको रकम विधानले ब्यबस्था गरे बमोजिम ब्याजमा लगानी गर्न समेत सकिने छ ।
५) बजेट तर्जुमा तथा स्वीकृति सम्बन्धी व्यबस्था
५.१) आगामी बर्षको निमित्त बजेट तयार गर्नकोलागी कोषाध्यक्षको संयोजकत्वमा क्याम्पस प्रमुख वा निजले तोकेको ब्यक्ति सदस्य तथा आर्थिक प्रशासन प्रमुख सदस्य सचिव रहेको ३ सदस्यीय बजेट तर्जुमा समितिले आर्थिक बर्ष शुरु हुनु भन्दा पहिले नै बजेट तयार गरी क्याम्पस संचालक समिति समक्ष पेश गर्ने छ ।
५.२)क्याम्पस संचालक समितिले क्याम्पसको कार्यक्रम तथा अनुमानित आयव्यायको आधारमा आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेट तर्जुमा गर्नेछ ।
५.३) क्याम्पस संंचालक समितिबाट बजेट स्वीकृति भैसकेपछि क्याम्पसको आबश्यकता अनुसार बजेट खर्चगर्ने अधिकार क्याम्पस प्रमखलाइ हुनेछ ।
६) बजेट खर्च सम्बन्धी ब्यबस्थाः
१) अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले मात्र खर्चको आदेश दिन सक्नेछ ।
२)खर्चको आदेश दिने पदाधिकारीले देहायका कुराहरु बिचारगरी खर्चको आदेश दिनुपर्नेछ ।
क) स्वीकृत बजेट,
ख) बजेट शीर्षकमा छुट्टिएको बजेट रकम,
ग)सम्बन्धीत शीर्षकमा रकम बाकी भए ÷नभएको,
घ) कुनै योजनाको सम्बन्धमा बजेट स्वीकृत भएको भए सो योजनाको कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत बजेट पर्याप्त भए÷नभएको,
ङ)रकम खर्च गर्नुअघि खर्चगर्ने आदेश क्याम्पस संचालक समितिबाट प्राप्त भए÷नभएको,
३) बजेट खर्च गर्दा सो को परिधिभित्र रहेर सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिमा मात्र गर्नु पर्नेछ ।
४) धरौटी तथा शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोषमा रहेको रकम तोकिएको प्रयोजनमा बाहेक अन्यत्र खर्च गर्नु हुदैन ।
५) पूँजीगत बजेटबाट कार्य संचालन बजेटमा रकमान्तर गर्न पाईने छैन । कार्य संचालन खर्चको कुनै शीर्षकमा रकम नपुग हुने भएमा नपुग हुने बजेट शीर्षकमा छुट्टिएको रकमको २५ प्रतिशतमा नवढाई बचत हुने कार्य संचालन तर्फको कुनै शीर्षकको रकम क्याम्पस संचालक समितिको निर्णय अनुसार रकमान्तर गर्न सकिने छ ।
६) आर्थिक बर्षको अन्त्यमा खर्च नभै बाँकी रहेको रकम आगामी बर्षमा जिम्मेवारी सारिनेछ ।
७) क्याम्पस संचालक समितिको बैठक निर्धारित समयमा बस्न नसक्ने परिस्थिति रही बजेट पारित भै नसकेको अबस्थामा दैनिक काम चलाउनकालागि बजेट पारित भए पछि समायोजन गर्ने गरी आबस्यक रकम खर्च गर्न क्याम्पस संचालक समितिको स्वीकृति लिई जिम्मेवारी सारिएको रकम समेतबाट खर्च गर्न सकिनेछ ।
८) बजेट खर्च गर्दाको बील भरपाई एवं आवस्यक कागजात सहितको श्रेस्ता अद्याबधिक राख्नु पर्नेछ ।
९) आफूले जिम्मा लिएको क्याम्पसको रकम र त्यसको हिसाव तथा फाँटबारीहरु आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखद्धारा राख्न लगाउने सम्पुर्ण उत्तरदायित्व क्याम्पस प्रमुखको हुनेछ र स्वीकृति बजेटको परिधिभित्र रही खर्च गर्नु पर्नेछ ।
१०) क्याम्पस प्रमुखले कुनै रकमको भुक्तानी दिनुभन्दा अगाडी रित पुगे नपुगेको जाँच गर्नुपर्नेछ र खर्च भएको सबै रसिद बील भरपाईहरुमा निजले दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
११) क्याम्पस प्रमुखले आर्थिक कारोबार गर्दा आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरु उपर पुरा रेखदेख पु¥याई कुनै लापरबाही हुन नपाउने गरी नगद जिन्सी सुरक्षित उचित प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । आफुले गर्नुपर्ने काम आफु मुनिका कर्मचारीहरुद्धारा गराएमा पनि सम्बन्धित प्रमुखको उत्तरदायित्व रहनेछ ।
१२) क्याम्पस प्रमुखले आर्थिक कारोबारको आन्तरीक लेखापरिक्षण एवं अन्तिम लेखापरिक्षण गराई निस्किएको बेरुजु फछ्यौट गर्नु÷गराउनु पर्नेछ ।
१३) बिकास परियोजनातर्फ समयमै योजनाको सर्भे,डिजाईन,लगत ईष्टिमेट एवं कार्यक्रम तयार गरी संचालक समितिबाट आबश्यक स्वीकृति लिई समयमै स्वीकृत बजेट उपलब्ध गराई नियमानुसार खर्चगरी कार्य सम्पादन गर्न नभ्याएमा प्राबिधिक लागत बिबरणको आधारमा एक पटकमा बढि १०००००( एकलाख) सम्मको काम क्याम्पस प्रमखले गर्न सक्ने छ ।
१४) क्याम्पस प्रमुखले सुम्पिएको काम र उत्तरदायित्व बहन गरी आर्थिक कारोबारमा मद्धत गर्नु र क्याम्पसाकोे बिधान बमोजिम क्याम्पस प्रमुखको उत्तरदायित्वमा हिसाब किताब रीतपुर्बक राख्नु तथा लेखापरीक्षण गराउने काममा सघाउनु आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको कर्तब्य हुनेछ ।
क. क्याम्पसले आफै आर्जन गरेको आय क्याम्पसले खर्च गर्दा क्याम्पस संचालक समितिको निर्णय अनसार हने छ ।
ख. बिश्वबिधालय अनदान आयोगबाट प्राप्त अनदान तथा अन्य संघ संस्थाबाट प्राप्त अनदान प्रचलित ऐन अनसार खर्च गर्न सकिने छ ।

७) बिशेष परिस्थितीमा बजेट खर्च गरेकोमा समर्थन गर्न सकिने ः
ड्ड सम्बन्धित बजेट शीर्षकमा रकम पर्याप्त लगाएको अबस्थामा तुरुन्त खर्च नगरे क्याम्पसको धन सम्पत्तिको हानि नोक्सानी हुने भई खर्च गरेकोमा त्यस्तो खर्चलाई क्याम्पस संचालक समितिले नियमित गरीदिन सक्नेछ । तर यसरी बाँकी खर्च रकम एक पटकमा रु १०००० – दश हजार) भन्दाबढि हुने छैन ।
ड्ड बिशेष परिस्थितिमा विनियोजित रकमभन्दा बढी खर्च गरेमा सो खर्चको मनासिव कारण देखाई समर्थनकालागी क्याम्पस संचालक समितिबाट अनमोदन गराउन पर्नेछ ।

८) स्वीकृत बजेट नियन्त्रण गर्ने अधिकार ः
ड्ड यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि स्वीकृत बजेटमा क्याम्पस संचालक समितिले आबश्यकता अनुसार नियन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

९) आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको काम कर्तब्य र अधिकार ः

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले गर्नुपर्ने काम,कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।
१) क्याम्पस प्रमुखले सुम्पेको आर्थिक अधिकार सम्बन्धि दायित्व वहन गर्ने।
२) आम्दानी र खर्चको हिसाव किताब रीतपुर्वक राख्ने, खर्चको फांटबारी तथा आर्थिक बिबरण तयार गर्ने।
३) लेखा परिक्षणबाट कायम हुन आएको बेरुजुको लगत राख्ने र बेरुजु फछ्यौट गर्ने, गराउने।
४) आर्थिक कारोबार गर्दा नियम बमोजिम रीत पुगे नपुगेको जांची राय दिने र आफ्नो राय नलिई रकम खर्च गर्ने आदेश भएको रहेछ भने त्यस्ता रकमहरु भुक्तानीको निमित्त पेश हुन आउदा रीत नपुगेकोमा सो कुरा स्पष्ट लेखी क्याम्पस प्रमुख समक्ष राय पेश गर्ने ।
५) क्याम्पस नियमावलीमा उल्लेख भएका अन्य कार्यहरु गर्ने

१० क्याम्पसको सम्पतिको जिम्मा,त्यसको लगत,संरक्षण र वरबुझारथ ः

१) क्याम्पसमा रहेको नगद,बैंक मौज्दात र खर्चको श्रेस्ता आर्थिक प्रशासन र प्रमुखको जिम्मामा रहनेछ ।
२) जिन्सी मालसामान तथा तत्सम्बन्धि श्रेस्ता जिन्सी प्रमुखको जिम्मामा रहनेछ ।
३) क्याम्पसको सम्पतिको लगत र सो सम्बन्धि श्रेस्ताको संरक्षण गर्ने कर्तब्य क्याम्पस प्रमुखको हुनेछ ।

४)जिन्सी माल सामानको लगत तयार गर्ने
ड्ड क्याम्पसमा रहेको, खरिद गरि प्राप्त हुन आएको वा अन्य निकायहरुबाट सहायता वा कुनैपनि प्रकारबाट प्राप्त हुन आएको जिन्सी मालसामान जिन्सी कितावबाट तीनदिन भित्र आम्दानी बांधी नियम बमोजिम श्रेस्ता खडा गरि अद्यबधिक राख्नुपर्ने छ । सहायता वा दानदातव्यबाट प्राप्त जिन्सी सामानको लागत छुट्टै राख्नुपर्ने छ ।
ड्ड खण्ड (क) बमोजिम लगत तयार गर्ने र लगत बमोजिमको जिन्सी मालसामानको जिम्मा जिन्सी प्रमुखको रहने छ ।

५) जिन्सी निरीक्षण गर्ने
ड्ड लगत खडागरी राखिएको जिन्सी मालसामानहरुको भौतिक अबस्थाबारे क्याम्पस प्रमुखले ६÷६ महिनामा स्वयं वा आफुले तोकेको अन्य अधिकृत कर्मचारी वा प्राबिधिकद्धारा निरीक्षणगरी वा गर्न लगाई त्यसको प्रतिबेदन लिई राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ कुनै जिन्सी सम्पतिको आम्दानी नवाधिएको भए तुरुन्तै आम्दानी बाध्न लगाउनुपर्नेछ ।

६) जिन्सी मालसामानको संरक्षण र सम्भारगर्ने उत्तरदायित्व
लगत तयार गरी राखिएको क्याम्पसको जिन्सी मालसामान हानी नोक्सानी नहुने गरी संरक्षण गर्ने तिनीहरुको राम्रो सम्भार गरी चालु अबस्थामा राख्ने मुख्य उत्तरदायित्व क्याम्पस प्रमुखको हुनेछ ।

७) जिन्सी माल सामानको श्रेस्ता
क्याम्पसमा रहेका जिन्सी मालसामानको श्रेस्ता प्रचलित नियम बमोजीम राख्नुपर्नेछ । त्यस्तो श्रेस्ता राख्ने काम जिन्सी प्रमुखको हुनेछ ।

८) बर बुझारथ ः
क) नगद र जिन्सी मालसामानको लगत श्रेस्ता आदी जिम्मा लिने कर्मचारी साधारणतया सरुवा,बढुवा,वा अवकाश प्राप्त गरी वा अन्य कुनै कारणले क्याम्पस छोडी जाँदा वा सो कामबाट अलग हुदा आफ्नो जिम्मामा रहेको नगद वा जिन्सी १५ दिनभित्र बर बुझारथ गर्नुपर्नेछ । बुझीलिने कर्मचारीले पनि सोही अबधिभित्र बुुझी लिनु पर्नेछ ।
ख) खण्ड (क) बमोजिम वर बुझारथ गर्दा नगद र जिन्सी मालसामान आम्दानीको लगत श्रेस्ता आदीको हानीनोक्सानी वा हिनामिना भएको देखिएमा सम्बन्धित ब्यक्तिबाट असुल उपर गरिनेछ ।
ग) कुनैपनि कारणबाट अवकाश प्राप्तगरी सेवाबाट अलग हुदा निजको जिम्मामा रहेको नगद वा जिन्सी सामान बर बुझारथ नगरेसम्म निजले नियमानुसार पाउने सेवा सुबिधा बापतको रकम भुक्तानी दिईने छैन ।

९) ठेक्काको म्याद थप सम्बन्धि व्यबस्था ः
योजनामा उल्लेख भएको लक्ष्य अनुरुप कामगर्दा लक्ष्यभन्दा बढि समय लाग्ने भएमा म्यादथपको लागि क्याम्पस प्रमुखले क्याम्पस संचालक समितिमा सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

१०) बीचमा ठेक्का तोड्न नपाईने ः
ठेक्का पट्टा कबुलियत भईसकेपछि ठेक्का तोड्न पाईने छैन । ठेक्का कबुलियत भई कार्यदेश दिएको मितिले १५ दिनभित्र काम शुरु नगरेमा वा काम शुरु गरि बिचमा छोडेमा क्याम्पसले शुरु ठेक्का सम्झौता तोड्न सक्नेछ । यसरी ठेकेदारको कारणबाट बीचमा बीचमा ठेक्का तोडिएमा जमानत बापत राखेको रकम जफत हुनेछ र क्याम्पस संचालक समितिको निर्णय अनुसार निज ठेकेदारलाई थप दण्ड जरिवाना समेत हुन सक्नेछ ।

११) पेश्की दिन सकिने ः
ठेक्का कबुलियत अनुसार पेश्की दिन आबश्यक भएमा क्याम्पस संचालक समितिको स्वीकृति लिई जमानत लिएर कबोल अंकको बढिमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकम मोबिलाईजेशन बापतपको पेश्की दिन सकिनेछ।

१२ ) मासिक प्रतिबेदन
क्याम्पसमा भएको आम्दानी खर्चको मासिक प्रतिबेदन क्याम्पस प्रमुखले महिना भुक्तान भएको सात दिनभित्र फाँटबारी तयार गरी क्याम्पस संचालक समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

१३) लिलाम बिक्री सम्बन्धि ब्यबस्था ः
१) क्याम्पसकालागी नचाहिने भई जिन्सी निरीक्षण प्रतिबेदनबाट देखिएको सडी गली,नासिई बिग्री जाने ठहरीएको र काममा ल्याउन नसकिने मालसामान छुट्याई लिलाम गर्ने प्रयोजनकोलागी क्याम्पस संचालक समितिले मूल्यांकन समिति गठन गर्नेछ ।
२) प्रयोगमा ल्याउन नसक्न्े मालसामानहरु लिलाम बिक्री गर्नुपर्दा अधिकार प्राप्त पदाधिकारीको आदेश प्राप्त गरेपछि लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।
३) लिलाम बिक्रीको सूचना कम्तिमा १५ दिनको म्याद दिई स्थानिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ
४) लिलाम बढाबढ गर्दा सबैभन्दाबढि अंक कबोल गर्नेको प्रस्ताबलाई स्वीकारगर्नुपर्नेछ ।
५)बोलबालाको आफुले कबुल गरेको अंक १० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम जमानत स्वयंम क्याम्पसमा बुझाउनु पर्नेछ । सो नबुझाई निजको कबोल स्वीकृत गरीनेछैन ।
६) बढि बोलबालाले आफुले बुझाउनुपर्ने कुल रकम मध्ये जमानत स्वरुप जम्मा गरेको रकम कट्टागरी बाकी हुन आउने रकम एकमुष्ठ बुझाई १५ दिन भित्रमा मालसामान उठाई लैजानुपर्नेछ ।
७) म्यादभित्र सामान उठाई लैजान नसकेमा जमानत वापत जम्मा गरेको रकम फिर्ता दिईनेछैन ।

१४) नगदी कोष सम्बन्धि ब्यबस्था ः

१) क्याम्पसको सानोतिनो कार्यमा खर्च गर्नकालागी क्याम्पसको कुनै एक आधिकारीक कर्मचारीको जिम्मामा आबश्यकता हेरी रु ५००० सम्मको सानो नगदी कोष खडागर्न सकिनेछ ।
२) सानो नगदी कोष जिम्मा लिने ब्यक्तिले सानो नगदी कोष खाता तोकिएको ढाँचामा राख्नुपर्नेछ ।
३) सानो नगदी कोषबाट खर्चगरेको रकमको बील भरपाई दुरुस्त राख्नुपर्नेछ ।
४) आफ्नो जिम्मामा रहेको कोष बाट खर्च गरि फाँटबारी पेशगरी सोधधर्ना लिनुपर्नेछ ।
५) साधारणतया सानो नगदी कोषबाट पूँजीगत खर्च गरीने छैन । साथै यस कोषबाट एक पटकमा रु ५०० ( पाँचसय) भन्दाबढि खर्च गर्न सकिनेछैन ।

१५) मिनाहा सम्बन्धि ब्यबस्था ः

कुनै कर्मचारी वा पदाािधकारीको लापरबाहीबाट भएको हानी नोक्सानी बाहेक सुकेर चुहेर जर्ती गएर हराएर वा कुनै प्रकारबाट हानी नोक्सानी भएको रु ५००० ( पाच हजार) सम्मको परल मुल्यको नोक्सानीमा क्याम्पस संचालक समितिले मिनाहा दिन सक्नेछ । सो भन्दाबढि रकमको हकमा क्याम्पस संचालक समितिले आफ्नो राय सहित क्याम्पस सभामा पेशगरी सभाको निर्णय बमोजिम गर्नुपर्नेछ ।

१६) पेश्की फछ्र्यौट सम्बन्धि ब्यबस्था ः
जुन कामको निमित्त क्याम्पसको पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीले पेश्की लिएको हो सो काम सम्पन्न भएको १५ (पन्ध्र) दिन भित्र खर्च भएको रकमको फाँटबारी र खर्च नभै रकम बाँकी रहेको भए सो समेत फिर्ता बुझाई पेश्की फछ्र्यौट गर्नुपर्नेछ । यो बमोजिम नभएमा क्याम्पसले सम्बन्धित ब्यक्तिको तलबबाट तत्काल कट्टागरी पेश्की रकम असुलगर्न सक्नेछ । तलब सापटी तथा ऋण रकमको हकमा भने क्याम्पसले तोके बमोजिमको समयभित्र सम्बन्धित ब्यक्तिले चुक्तागर्नुपर्नेछ । सामान्यतः स्थानिय बजारमा पाईने सामान खरीद गर्नुपर्दा पेश्की दिईने छैन ।

१७) आन्तरीक लेखापरिक्षण सम्बन्धि ब्यबस्था ः

अन्तिम लेखापरीक्षण गर्नु गराउनुभन्दा पूर्ब विधान अनुरुप गठित आन्तरीक लेखापरिक्षण समितिबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण गराईसक्नुपर्नेछ ।

१८ )अन्तिम लेखापरीक्षण ब्यबस्था ः

आर्थिक बर्ष समाप्त भएपछि अन्तीम लेखापरीक्षण गराउनकालागी क्याम्पस संचालक समितिद्धारा एक रजिष्टार्ड लेखापरीक्षक नियुक्ति गरिनेछ र सोही लेखा परीक्षकद्धारा अन्तिम लेखापरीक्षण गराई लेखापरीक्षण प्रतिबेदन प्राप्त गरी क्याम्पस संचालक समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

१९) कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धि ब्यबस्था ः

१) क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुकालागी एक शिक्षक कर्मचारी कल्याणकोष संचालनगर्न सकिनेछ ।
२) यस कोषको परिचालन सम्बन्धमा क्याम्पस संचालक समितिबाट निर्णय भएपछि छुट्टै शिक्षक कर्मचारी कल्याणकोष निर्देशिका तयार गरी सोही बमोजिम गरीनेछ ।

२०) मासिक भत्ता ः
क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख, बिभागीय प्रमुख, कार्यक्रम संयोजक लगायत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई क्याम्पसको आय श्रोत समेतलाई बिचारगरी संचालक समितिको निर्णयानुसार मासिक भत्ता सुबिधा दिन सकिनेछ ।

२१) तलब सापटी सम्बन्धि ब्यबस्था ः
स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई तलब सापटी दिन परेमा क्याम्पस संचालक समितीको निर्णयानुसार बढिमा एकबर्षको तलब सापटी स्वरुप दिन सकिनेछ । यसरी दिईएको सापटी रकम मासीक तलबबाट तलबको ५० प्रतिशतका दरले कट्टा गर्नुपर्नेछ । लिएको सापटी रकम पुरै फछ्र्यौट नभएसम्म पुनः सापटी दिईने छैन ।
तर चालु महिनाको तलबबाट पुरै कट्टा हुनेगरी स्थायी लगायत अन्य प्रकृतिबाट नियुक्ति पाएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई क्याम्पस प्रमुखको आदेशमा तलब सापटी दिन यस नियमले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

२२) आर्थिक सहायता सम्बन्धि ब्यबस्था ः

कुनै असाहाय,दीनदुखी,रोगी ब्यक्ति, बिद्यार्थी संगठन आदीले क्याम्पसमा सहयोगकालागी अनुरोध गरेमा कोषको अबस्था एवं औचित्यता समेत हेरी बढिमा रु ५०० –पाच सय) सम्म क्याम्पस प्रमुखले र सो भन्दा बढी रकमको हकमा क्याम्पस संचालक समितिले दिन सक्नेछ ।

२३) बिद्यार्थी भर्ना तथा मासिक शुल्क असुली सम्बन्धि बिशेष ब्यबस्थाः

कुनै बिद्यार्थी आर्थिक रुपमा अति नै कमजोर भै निर्धारीत समयमा भर्ना गर्न वा मासिक शुल्क तिर्न असमर्थ भएको पुष्टयाईएको भएमा र सोही कारणबाट बिद्यार्थीको परीक्षा लगायत पठनपाठनमा बाधा पुग्ने देखिएमा क्याम्पस प्रमुखले तत्कालीन समस्याको निकासकालागी आदेश दिन सक्नेछ ।

२४) औषधी उपचार सम्बन्धि व्यबस्था ः

क्याम्पसका स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरु सेवा निवृत्त हुँदा पाउने औषधी उपचार खर्च क्याम्पस संचालक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

२५) उपदान सम्बन्धी ब्यबस्था ः

कम्तिमा ५ बर्ष स्थायी सेवा अबधि पुगेका क्याम्पसका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले सेवा निबृत्त हुदा देहायको रुपमा उपदान बापतको रकम पाउने छन् ।
१) ५ बर्ष भन्दा माथि १० बर्ष सम्मको सेवा अबधिकालागी प्रतिबर्ष आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम ।
२) १० बर्ष भन्दा माथि १५ बर्ष सम्मको सेवा अबधिकालागी प्रति बर्ष आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम ।
३) १५ बर्षभन्दा माथि सेवा अबधिकालागी प्रतिबर्ष आखिरी १.५(डेढ महिना) महिनाको तलब बराबरको रकम।

तर यसरी दिईने उपदान रकम सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीले खाईपाई आएको ३५ महिनाको तलब बराबरको रकम भन्दाबढि हुने छैन ।

२६) संचय कोष सम्बन्धि ब्यबस्था ः

क) स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको मासिक तलबको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम निजको तलबबाट संचय कोष बापत मासिक रुपमा कट्टा गरिनेछ ।
ख) खण्ड (क) बमोजिम कट्टा गरिएको रकमको शत प्रतिशतले हुन आउने रकम क्याम्पसको दैनिक कार्य संचालन कोषबाट थपगरी कर्मचारी संचय कोष कार्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीका नाममा ब्यक्तिगत खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।

२७)बिशेषज्ञ सेवा तथा अतिरीक्त कक्षा संचालन सम्बन्धि ब्यबस्था ः

क्याम्पसको आबस्यकता अनुसार बिशेषज्ञ सेवा प्राप्त गरेकोमा बिशेषज्ञहरुलाई दिईने पारिश्रमिक तथा बिभिन्न संकाय एवं तहमा संचालीत कार्यक्रमहरुमा संम्लग्न शिक्षकहरुको अतिरीक्त कक्षा संचालनको पारिश्रमीक क्याम्पस संचालक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

२८) दंशै खर्च सम्बन्धि ब्यबस्था ः

क्याम्पसमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी, करार तथा आंशिक दरबन्दीमा रहेका शिक्षक र स्थायी, अस्थायी, करार तर्फका कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम दशै खर्च बापत पाउनेछन् तर यस किसीमको दशैंखर्च प्राप्त गर्न निजको सेवा अबधि घटस्थापनाको दिनसम्म ६ महिना पुगेको हुनुपर्नेछ ।
यस किसिमको दशैं खर्च शिक्षक तथा कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्दा प्रातकालिन वा दिवाकालीन वा सन्ध्याकालिन कुनै एकको मात्र भुक्तानी दिईनेछ ।

२९) धरौटी सम्बन्धि व्यबस्था ः

पुस्तकालय धरौटी तथा अन्य सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछ ।
१) पुस्तकालय धरौटी ः क्याम्पसमा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुकालागी पुस्ताकालय धरौटीको रकम क्याम्पस संचालन समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
धरौटी रकम निर्धारण गर्दा संकाय,तह समेतलाई आधार मानी फरक फरक निर्धारण गर्न सकिनेछ । पुस्तकालय धरौटी बापतको रकम शैक्षिक तह पुरा गरेको १ बर्षभित्र फिर्ताको लागी सम्बन्धित बिद्यार्थीले दाबी नगरेमा क्याम्पस कोषमा आम्दानी बाधिने छ।

२) अन्य धरौटी ः
कुनै ब्यक्ति वा संस्थाबाट क्याम्पसले सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा प्रचलीत ऐन नियम बमोजिम राखेको धरौटी रकम सोको प्रयोजन समाप्त भैसकेपछि प्रचलित ऐन नियम बिपरीत नहुने गरी फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

३) धरौटी सम्बन्धि आर्थिक कारोबारको लागी छुट्टै बैंक खाता तथा अभिलेखहरु (खाता बहीहरु) राख्नुपर्नेछ ।

३०) तलब भत्ता तथा अन्य सुबिधा सम्बन्धि व्यबस्था ः

क) क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलब,ग्रेड दैनिक भ्रमण भत्ता प्राज्ञिक भत्ता संचालक समितिको निर्णयानुसार हुनेछ ।
ख) बीमा लगायतका अन्य सुबिधाहरुका हकमा क्याम्पस संचालक समितिको निर्णय अनुसार हुनेछ ।

३१) नियमावली संशोधन ः

यस नियमावलीमा उल्लिखित परिच्छेद,नियम,उपनियम,खण्ड तथा उपखण्डको कुनै ब्यबस्थामा संसोधन (फेरबदल वा थपघट) गर्नुपर्ने भएमा क्याम्पसको स्वीकृत बिधानसंग नवाझिने गरी क्याम्पस संचालक समितिले गर्ने छ ।

३२) यो नियमावलीनमा जुन सुकै कुरा लेखिएकोे भएतापनि क्याम्पस संचालक समितिको निर्णय नै सर्वाेपरी हने छ ।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस, बीरगंजको
शैक्षिक तथा प्रशासनिक नियमावली २०७३

 

हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसको संचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि बिधान अन्र्र्र्तगत नियमावली २०७३ शैक्षिक तथा प्रशासनिक व्यबस्थापन समयानुकुल बनाई पारदर्शी ढंगबाट व्यबस्थापन तथा संचालन गर्न देहाय बमोजिमको शैक्षिक तथा प्रशासनिक नियमावली तर्जुमा गरिएको छ ।

परिच्छेद १

१) संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

क) यस नियमावलीको नाम हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस,शैक्षिक तथा प्रशासनिक नियमावली २०७३ रहेको छ ।
ख) यो नियमावली हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस बीरगंजमा क्याम्पस संचालक समितिले स्वीकृत गरेको मितिबाट लागु हुनेछ ।

२) परिभाषा ः

बिषय वा प्रसंगले अर्काे अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा ः
क) क्याम्पस भन्नाले हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस बीरगंजलाई सम्झिनु पर्दछ ।
ख) क्याम्पससभा भन्नाले बिधान बमोजिम गठित क्याम्पसको सभालाई जनाउछ ।
ग) क्याम्पस संचालक समिति भन्नाले क्याम्पस सभाबाट गठित मूल कार्य समितिलाई जनाउछ ।
घ) अध्यक्ष भन्नाले क्याम्पसस संचालक समितिको अध्यक्षलाई जनाउछ ।
ङ) पदाधिकारी भन्नाले क्याम्पस संचालक समितिका अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई जनाउछ ।
च) क्याम्पस प्रमुख भन्नाले बिधान बमोजिम क्याम्पसको शैक्षिक आर्थिक र प्रशासनिक कार्य संचालनकोलागी क्याम्पस संचालक समितिबाट क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त भएको ब्यक्तिलाई जनाउछ ।
छ) सहायक क्याम्पस प्रमुख भन्नाले क्याम्पस प्रमुखको अधिनमा रहि क्याम्पसको शैक्षिक र प्रशासनिक कार्य गर्नकोलागी क्याम्पस प्रमुखले नियुक्ति गरेको ब्यक्तिलाई जनाउँछ ।
ज) शिक्षक भन्नाले प्राध्यापक,सह प्राध्यापक,उपप्रध्यापक, सहायक प्रध्यापक,प्रशिक्षक,उप प्रशिक्षक तथा अध्यापनकालागी नियुक्ति भएका स्थायी,अस्थायी ,करार,शिक्षक दरबन्दि र आंशिक शिक्षक वा कोर्स कन्ट्रयाक्ट समेतका सबै व्यक्तिलाई जनाउछ ।
झ)कर्मचारी भन्नाले क्याम्पसको प्रशासन,कार्य गर्न र पुस्तकालय लगायत अन्य कामका निमित्त क्याम्पसबाट स्थायी, अस्थायी ,करार वा दैनिक ज्यालादारीमा कामगर्न नियुक्त गरिएको ब्यक्तिलाई जनाउछ ।
ञ) बिद्यार्थी भन्नाले क्याम्पस भर्ना भई अध्ययनरत बिद्यार्थीलाई जनाउछ ।

३) कार्यालय तथा क्याम्पस सीमा क्षेत्रमा अवाच्छनिय गतिबिधि गर्न नपाईने ः

कार्यालय तथा प्रशासन सिमा क्षेत्रको निर्धारण क्याम्पस संचालक समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ । संचालक समितिले तोकेको कार्यालय वा सीमाक्षेत्र भित्रदेहायमा लेखिएका कुरा गर्न पाए बन्देज गरिनेछ । यदी कसैले गरे गराएमा कसुरको मात्रा र प्रकृति हेरी दण्ड जरिवाना वा कारवाहीकालागी सम्बन्धित निकायमा सिफारीश गर्न सकिनेछ ।

क) क्याम्पस संचालक समिति वा क्याम्पस प्रमुखको ईजाजत बेगर कुनै पनि किसीमको सभा सम्मेलन वा नाराजुलुश गर्न पाईने छैन ।

ख) कुनैपनि किसिमको मादक पदार्थ, लागु पदार्थ आदी सेवन गर्न वा बाहिर सेवन गरी तोकेको क्षेत्रमा प्रबेश गर्न वा आवत जावत गर्न पाईने छैन ।

ग)नारीलाई हातपात गाली,बेईज्जतीगर्न वा अश्लील शब्द प्रयोग गरी लेख्न र बोल्न पाईने छैन ।

घ) कुनै हात हतियार वा अवाञ्छनीय माल बस्तु लिई प्रबेश गर्न पाइने छैन ।

ङ) हुलहुज्जत जबर्जस्ती,दवाब,तोडफोड,कुटपिट,घेराउ तथा अभद्र ब्यबहार गर्न पाईने छैन ।
च) क्याम्पस भित्ता,कक्षाकोठा वा ब्ल्याक बोर्ड आदीमा जथाभावी लेख्न कोर्न पाईने छैन ।

छ) क्याम्पस संचालक समितिले तोकेको पहिरन तथा भेषभुषा भन्दा फरक भेषभुषा तथा पहिरनमा क्याम्पसमा प्रबेश गर्न पाईने छैन ।

ज) क्याम्पस क्षेत्र भित्र रहेका सम्पत्तिहरु हानी नोक्सानी गर्न वा फोहोर मैला थुपार्न पाईने छैन ।
झ) अध्ययन अध्यापनमा बाधा पर्ने गरी कुनै पनि किसीमको कार्य गर्न पाईने छैन ।

ञ) क्याम्पसले निषेधित गरेको, नतोकेको कुनैपनि काम कार्वाहीहरु गर्न पाईने छैन ।

परिच्छेद २

४) प्रध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति र सेवा सुबिधा सम्बन्धि व्यबस्था

क) प्राध्यापक
ख)सह प्राध्यापक
ग) उप प्राध्यापक
घ) सहायक प्रध्यापक
ङ) प्रशिक्षक
च) उप प्रशिक्षक
छ)आंशिक दरबन्दी
ज) आंशिक शिक्षक÷ कोर्ष कन्ट्रयाक

५) कर्मचारी हरुको पद बर्गिकरण ः

क्याम्पसमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पद बर्गीकरण देहाय बमोजिम हुनेछ ।

क) सह प्रशासक वा सो सरह
ख) उप प्रशासक वा सो सरह
ग) सहायक प्रशासक वा सो सरह
घ) हेड असिष्टेन्ट वा सो सरह
ङ) असिष्टेन्ट वा सो सहर
च) पियन वा सो सरह

६) दरबन्दी ः
क्याम्पसलाई आबस्यक पर्ने प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी
क्याम्पस प्रशासनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

७) योग्यता ः
यस क्याम्पसमा नियुक्त हुने प्राध्यापक÷ शिक्षकहरुको न्युनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर भन्दा कम हुनु हुदैन र कर्मचारीको न्युनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक र पद हेरी हुनेछ ।

८) नियुक्ति ः
क्याम्पसलाई आबश्यक पर्ने प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति देहाय बमोजिम गरिनेछ ।

क) स्थायी नियुक्ति ः क्याम्पसमा रिक्त हुन आएको कुनैपनि स्थायी पदमा पदपुर्तीका लागी क्याम्पस सेवा समितीद्धारा पद संख्या, योग्यता र बिषय खुलाई घटीमा १५ दिनको म्याद दिई सार्वजनीक सूचनाको माध्यमद्धारा बिज्ञापन गरिनेछ ।
तोकेको म्याद भित्र योग्यता पुगेका नेपाली नागरीकहरुबाट पेश हुन आएका उम्मेद्धारलाई लिखित÷मौखिक परीक्षा र कक्षा अबलोकनबाट समेत छनौटगरी सो छनौटमा उत्तीर्ण ब्यक्तिलाई क्याम्पस सेवा समितिको सिफारीसमा कम्तीमा एक बर्ष सम्म परीक्षण कालमा रहनेगरी क्याम्पस संचालक समितिले स्थायी नियुक्ती दिन सक्नेछ ।
अन्य सरकारी र सरकारको स्वामित्व भएको संघ संस्था वा निकायमा स्थायी नियुक्ति पाई काम गरेको व्यक्तिलाई स्थायी नियुक्तिको लागी छनौट गरिने छैन ।

ख) अस्थायी नियुक्ती ः
क्याम्पस सेवा समितिको सिफारीसमा सम्बन्धित पदमा न्युनतम योग्यता पुगेको ब्यक्तिलाई खण्ड क) बमोजिमको प्रक्रियाबाट बढिमा एकबर्षसम्मको लागी अस्थायी नियुक्ती दिई कामकाजमा लगाउन सक्नेछ र सो म्याद समाप्त भएपछिपनि आबस्यक ठानेमा पुन म्याद थपगर्न सक्ने छ । तर क्याम्पसमा पुर्णकालीन करार वा ३ पिरीयड दरबन्दिमा कार्यरत प्राध्यापक÷शिक्षकहरु तथा करार पदमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा उल्लिखित प्रक्रिया पुरा नगरी यसै नियमावलीले गरेको व्यबस्था बमोजिम अस्थायी नियुक्ति दिन यस नियमले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

ग)करार नियुक्ति ः

क्याम्पसको लागि आबश्यक पदमा कुनै कारणबश स्थायी वा अस्थायी नियुक्ति हुन नसकेको खण्डमा स्थायी पदपुर्ती नहुन्जेलसम्म योग्यता पुगेका ईच्छुक व्यक्तिलाई यसै नियमावलीमा उल्लेखित वर्गीकृत कुनै पनि पदहरुमा संचालक समितिले करारमा नियुक्ति लिई कामकाजमा लगाउन र आबश्यकता अनुसार म्याद थप गर्न समेत सक्ने छ ।

घ) आंशिक शिक्षक (पिरियड बेसीसमा),ज्यालादारी कर्मचारीको नियुक्ति ः
क्याम्पसलाई अति आबस्यक भई तत्कालीन काम चलाउन दैनिक वा मासिक ज्यालादारी शिक्षक, कर्मचारी एवं कामदारको हकमा क्याम्पस प्रमुखले नियुक्ति गरी कामकाजमा लगाउन सक्ने छ तर ६ महिना भन्दाबढि अबधिको लागी नियुक्त गर्नुपरेमा संचालक समितिबाट निर्णय गराई गर्नुपर्ने छ ।

९) सेवाका शर्तहरु ः

क) क्याम्पसमा कार्यरत स्थायी तथा अस्थायी नियुक्ति प्राप्त प्राध्यापक÷ शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई संचालक समितिले निर्णय गरे अनसार तलब स्केल प्रदान गरिने छ ।
ख) यो नियमावली लागुहुन भन्दा पूर्ब बिभिन्न शर्तमा कार्यरत प्राध्यापक÷ शिक्षक तथा कर्मचारीलाई यसै नियमावली बमोजिम स्वीकृत दरबन्दीमा समायोजन भएको मानिनेछ ।

ग) स्थायी प्राध्यापक÷ शिक्षक तथा कर्मचारी एकबर्षको परीक्षण काल समाप्त हुनु अगाबै निजको बानी र आचरणको बारेमा क्याम्पस प्रमुखले संचालक समितिलाई ठोस राय सूझाब दिनुपर्नेछ । क्याम्पस प्रमुखबाट आएको राय सुझाब बमोजिम क्याम्पस संचालक समितिले परीक्षणकालको समाप्ती वा अवकास मध्ये कुनैपनि निर्णय गर्न सक्नेछ । परिक्षणकाल समाप्त भएकोहकमा सेवा अवधिको गणना शुरु स्थायी नियुक्ति मिति देखि नै गरीनेछ ।

घ) स्थायी नियमानुसार उमेरको हद पुरा भएमा, बहुलाएको प्रमाणीत भएमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार प्रमाणित भएमा,भ्रष्टचार गरेको ठहर भएमा,बारम्बार आफ्नो कर्तब्य प्रति लापरबाही गरेमा तथा आचार संहिता बिपरीत काम गरेको ठहर भएमा वा आफ्नो पदबाट दिएको राजिनामा पेश गरेको अबस्थामा बाहेक कार्यरत स्थायी प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई क्याम्पस संचालक समितीले अवकाश दिन सक्नेछ तर क्याम्पसमा रहेको संकाय,संस्थान र तह एवं बिषय हटाउनु पर्ने कारणले क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक÷ शिक्षक तथा कर्मचारीको आबस्यकता नभई शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अबकाश दिनुपर्ने क्याम्पस संचालक समितीले ठहर गरेमा प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीको बर्गिकरणको कनिष्ठताको आधारमा सम्बन्धित बिषय वा संकायका प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई अबकाश दिईने छ । यसरी संकाय,तह वा बिषय हटेका कारण अनिबार्यरुपमा बाहिरनुपर्ने प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको हकमा निजले पाउने सुबिधाको अतिरीक्त क्याम्पस संचालक समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुने छ ।

१०) प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको सुबिधा सम्बन्धि व्यबस्था ः

क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता,ग्रेड, संचयकोष, उपदान दशै खर्च लगायत अन्य सुबिधाहरु क्याम्पसको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावलीमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

११) सेवा अबधि जोडिने ः
क्याम्पसमा अबिञ्छीन्न रुपमा स्थायी वा पुर्णरुपमा करारका शिक्षक तथा कर्मचारीले क्याम्पसको नियमानुसार स्थायी नियुक्ति पाएमा बढुवाको लागि नोकरीको जेष्ठताको गणना गर्ने प्रयोजनको निमित्त निजको स्थायी सेवा पुर्बको सेवा अबधि जोडिने छ । तर क्याम्पस सेवा निबृत्त हुदा पाउने औषधी उपचार,उपदान लगायतका सेवा सुबिधा प्रयोजनकालागी त्यस्तो सेवा अबधि जोडिने छैन ।

परिच्छेद ३

बिदा सम्बन्धि व्यबस्था

१२) क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीले देहाय वमोजिम बिदा सुबिधा पाउने छन् ।

१) घर बिदा ः
क) क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख तथा क्याम्पसमा कार्यरत स्थायी अस्थायी वा पुर्णकालीन करार पदका कर्मचारीले प्रत्येक बर्ष ३० दिनका दरले तलबी बिदा पाउनेछन् ।
ख) घरबिदा बढीमा १२० दिन सम्म संचित गर्न सकिनेछ । संचित बिदाको रकम सेवा निबृत्त हुदा आखिरी तलबमानको आधारमा हिसाव गरी एकमुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ ।

२) बिरामी बिदा ः
क) क्याम्पसमा कार्यरत स्थायी,अस्थायी, पुर्णकालीन,करार तथा आंशिक दरबन्दीका प्राध्यापक÷ शिक्षक तथा कर्मचारी ( स्थायी, अस्थायी,करार) ले प्रत्येक बर्ष १५ दिनकादरले तलबी बिरामी बिदा पाउनेछन् ।

ख) संचित रहेको बिरामी बिदाको रकम सेवा निबृत्त हुदा आखिरी तलबमानको आधारमा हिसाब गरी एकमुष्ट भुक्तानी गरिनेछ ।

३) प्रसुति बिदा ः
क्याम्पसमा कार्यरत स्थायी,अस्थायी,पुर्णकालीन करार तथा आंशिक दरबन्दीका हकमा महिला प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीले प्रसुती हुनु अघि र पछि गरी जम्मा ६० दिनका दरले तलबी प्रसुती बिदा पाउनेछन् । त्यस्तो सुबिधा दोस्रो सन्तान सम्मकालागी मात्र उपलब्ध गराईनेछ । पुरुष प्राध्यापक÷ शिक्षक तथा कर्मचारीको आफ्नी पत्नी प्रसुति हुदा दुई सन्तान सम्मकालागी प्रति पटक बढिमा ७ दिन तलबी प्रसुती स्याहार सेवा बिदा दिईनेछ ।

४ किरिया बिदा ः
क्याम्पसमा कार्यरत स्थायी,अस्थायी,पुर्णकालीन करार तथा आंशिक दरबन्दीका प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो बावु,आमा,लोग्ने,स्वास्नी,छोरा,अविबाहीत छोरीको मृत्यु भएमा वा निजको कुनै आफन्तको मृत्यु भै कूलधर्म अनुसार स्वयं किरिया बस्नु परेमा बढिमा १५ दिनका दरले तलबी किरिया बिदा पाउनेछन् ।

५) अध्ययन बिदा ः
५ बर्ष सेवा अवधि पुगेका स्थायी,अस्थायी,पुर्णकालीन करार तथा आंशिक दरबन्दीका प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीले त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय नेपाल सरकारका अन्य निकायबाट छात्रबृत्ति प्राप्त गरी वा आफ्नो खर्चबाट अध्ययन गर्न चाहेमा सेवा अबधिभरिमा बढीमा ३ बर्ष वेतलबी अध्ययन बिदा पाउनेछन् । अध्ययन बिदामा बसेका प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीले बिदा भुक्तान भएपछि क्याम्पसमा कम्तिमा ५ बर्ष सम्म सेवा गर्ने शर्तमा मात्र बिदा स्वीकृत हुनेछ । बिदा भुक्तान भएपछि क्याम्पसमा ५ बर्ष सेवा नगरेमा बिदाको अबधि सेवा अबधिमा गणना हुनेछैन

६) काज बिदा ः
त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय वा अन्य निकायबाट आयोजना गरिएका आत्मोन्नती वा पुर्नताजगीकरण कार्यक्रममा क्याम्पस संचालक समितिले बजेटको अधिनमा रहि प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई निश्चित समय तोकि आत्मोन्नतीको काज बिदामा पठाउन सक्नेछ ।

८) पर्ब तथा भैपरी आउने बिदाः
क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीले बर्षमा ६ दिन पर्ब बिदा र ९ दिन भैपरी आउने बिदा पाउनेछन् । पर्ब तथा भैपरी आउने बिदा सन्चित हुने छैन ।

१३) बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकारी ः
क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीको घर बिदा,बिरामी बिदा,पर्ब तथा भैपरी आउने बिदा,प्रसुती बिदा,किरिया बिदा क्याम्पस प्रमुखले र अध्ययन बिदा,काज बिदा, असाधारण बिदा क्याम्पस प्रमुखबाट स्वीकृत हुनेछ । क्याम्पस प्रमुखको हकमा घर बिदा,बिरामी बिदा,पर्व तथा भैपरी आउने बिदा प्रसुती बिदा किरिया बिदा संचालक समितिले स्वीकृत गर्नेछ ।
तर एक पटकमा बढिमा ३ दिन सम्म क्याम्पस प्रमुखले बिदा आफैले स्वीकृत गरि बिदामा बस्न यस नियमले बाधा पार्ने छैन ।

१४) बिदा पूर्व स्वीकृत हुनुपर्ने ः
बिरामी,किरीया र प्रसुती बिदा बाहेक पुर्ब स्वीकृति नलिई सामान्यत ः बिदामा बस्नु हुदैन ।

१५) बिदा अस्वीकृत हुने ः
बिदा माग भई आएको समयमा क्याम्पसको आबस्यकता र तत्कालीन अबस्था हेरी निश्चित समय र अबधिकालागी मनासिब कारण खुलाई बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले माग भएको बिदा अस्वीकृत गर्न सक्ने छ ।

१६) बिदा अधिकारको रुपमा नहुने ः
यस नियमावलीको उल्लिखीत बिदाहरु अधिकारको रुपमा मात्र नभई सुबिधाको रुपमा दिएको वा लिएको मानिनेछ ।

परिच्छेद ४
प्राध्यापक÷शिक्षक एवं कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धि व्यबस्था

१७) क्याम्पसमा कार्यरत स्थायी प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको योग्यता,कार्यक्षमता र सेवा अबधिको आधारमा बढुवाको व्यबस्था गरिनेछ । प्राध्यापक÷शिक्षकहरुको बढुवा देहाय बमोजिम हुनेछ ।

क) सहायक प्राध्यापकबाट उप प्राध्यापक पदमा बढुवा ः
यस क्याम्पसमा सहायक प्राध्यापक पदमा स्थायी पाएको व्यक्तिलाई सो पदमा नियुक्ति पाएको मितिले कम्तिमा १० बर्ष सेवा अवधि पुगेपछि क्याम्पस सेवा समितिको सिफारीसमा क्याम्पस संचालक समितिले रिक्त दरबन्दीको उप प्राध्यापक पदमा बढुवा गर्न सक्ने छ । पि.एच.डी., उपाधी प्राप्त गरेका सहायक प्राध्यापकको हकमा सो पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको मितिले ३ बर्ष सेवा अबधि पुरा गरेको ब्यक्ति उप प्राध्यापक पदको बढुवा प्रयोजनको निमित्त उम्मेद्वार हुन सक्ने छ ।

ख) उप प्राध्यापकबाट सह प्राध्यापक पदमा बढुवा ः
यस क्याम्पसमा उप प्राध्यापक पदमा स्थायी नियुक्ति पाई कम्तिमा १५ बर्षसम्म सेवा गरेको प्राध्यापक÷शिक्षकलाई क्याम्पस सेवा समितिको सिफारीशमा क्याम्पस संचालक समितिले रिक्त दरबन्दिको सह–प्राध्यापक पदमा बढुवा गर्न सक्ने छ । प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर तह उत्र्तीण गरेको सहायक प्राध्यापकको हकमा सो पदमा स्थायी नियुक्तिले ४ बर्ष र पि.एच.डी. उपाधि प्राप्त गरेका उप प्राध्यापकको हकमा सो पदमा स्थायी सेवा अबधि ३ बर्ष पुरा गरेको ब्यक्ति सह प्राध्यापक पदको बढुवा प्रयोजनकालागी उम्मेद्वार हुन सक्ने छ । उप प्राध्यापक पदबाट सह प्राध्यापक पदमा बढुवा गर्दा सेवाको जेष्ठता,शैक्षिक योग्यता, बौद्धिकता तथा प्रकाशित कृति मुल्यांकन समेतका आधारमा गरिनेछ । पि.एच.डि उपाधि नभएकाको हकमा सम्बन्धित बिषयमा मान्यता प्राप्त निकायबाट स्वीकृत लिई कम्तीमा २०० पृष्ठ अनुसन्धानात्मक कृति तयार पारेको हुनु पर्नेछ ।

ग) सह प्राध्यापकबाट प्राध्यापक पदमा बढुवा ः
यस क्याम्पसमा स्थायी सह प्राध्यापक पदमा कम्तीमा २० बर्ष सम्म सेवा गरेको प्राध्यापक÷शिक्षक रिक्त दरबन्दीको प्राध्यापक पदमा बढुवाकालागी उम्मेद्वार हुन योग्य मानिनेछ । बौद्धिक प्रतिभा, प्रकाशित कृति एवं कार्यक्षमताको मुल्यांकन गरी क्याम्पस सेवा समितीको सिफारीस समेतको आधारमा क्याम्पस संचालक समितिले रिक्त दरबन्दिको प्राध्यापक पदमा बढुवा गर्न सक्ने छ । प्राध्यापक पदमा बढुवा हुनकालागी पि.एच.डी. उपाधि अनिबार्य हुनेछ ।

१८) नियुक्ति तथा बढुवा गर्न बाधा नहुने ः

बिभिन्न प्रकृतिबाट नियुक्ति पाई शिक्षण कार्यमा कम्तीमा १० बर्ष सम्म सेवा अबधि पुरा गरेका शिक्षक अस्थायी वा पुर्णकालीन करार, सहायक प्राध्यापकलाई निजको दक्षता र क्याम्पसको आबस्यकता हेरी क्याम्पस सेवा समितिको सिफारीशमा क्याम्पस सेवा संचालक समितिले उप प्रध्यापक सरहको सम्पुर्ण सुबिधा दिने गरी पुर्णकालिन करारमा नियुक्ति दिई काममा लगाउन सक्ने छ । साथै यस नियमावली लागु हुनु पुर्ब क्याम्पस सेवामा स्थाय पदमा कार्यरत शिक्षकहरुको हकमा त्रि.बि. शिक्षा सेवा आयोगले सम्बन्धित बिषयमा निर्धारण गरेको न्युनतम शैक्षिक योग्यता श्रेणी नभएतापनि बढुवा प्रयोजनको लागी उम्मेद्वार हुन सक्ने छ ।

१९) कर्मचारी बढुवा सम्बन्धि ब्यबस्था ः
क्याम्पसमा कार्यरत कर्मचारीको बढुवा निजको जेष्ठता, शैक्षिक योग्यता एवं कार्य क्षमताको आधारमा गरिनेछ । बढुवाको लागि आबस्यक पर्ने न्यूनतम सेवा अबधि, शैक्षिक योग्यता लगायत अन्य योग्यताको हकमा संचालक समितिले तोकिए बमोजिम हुने छ ।

२०) स्थायी नियुक्ति दिईने ः
क्याम्पसको रिक्त दरबन्दिमा अस्थायी पदमा कार्यरत प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीले ४ बर्षको अस्थायी सेवा अबधि पुरा गरेपछि निजलाई क्याम्पस सेवा समितिको सिफारीशमा क्याम्पस संचालक समितिले उक्त पदमा स्थायी नियुक्ति दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद ५
प्राध्यापक÷शिक्षक एवं कर्मचारीको अवकास सम्बन्धी ब्यबस्था

२१) अवकाश ः नियमावलीमा अन्यत्र व्यबस्था भए बाहेक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई देहाय बमोजिम अवकाश दिन सकिनेछ ।

क) अनिबार्य अवकाश ः

क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक,शिक्षक तथा कर्मचारीलाई ६३ बर्ष उमेर पूरा भएपछि सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिईने छ । तर प्राध्यापक÷ शिक्षकलाई उमेर पुरा भएपछि सेवा अवधिमा गणना नहुने गरी निजले खाईपाई आएको सुबिधामा नघट्नेगरी करारमा काममा लगाउन यस नियमले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

ख) स्वैच्छिक अवकाश ः
क्याम्पसमा २० बर्ष सम्म स्थायी सेवा गरेका प्राध्यापक,शिक्षक तथा कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशको लागि क्याम्पस संचालक समिति समक्ष माग गर्न सक्नेछन् । यसरी स्वैच्छिक अवकाश माग भएकोमा क्याम्पस संचालक समितिले क्याम्पसको आर्थिक अबस्था, निजको आबस्यकता आदी पक्षलाई बिचार गरी थप सुबिधा दिने वा नदिनेगरी स्वैच्छिक अवकाश सम्बन्धमा निर्णय गर्न सकिनेछ ।

२२) पूर्व सूचना दिनुपर्ने ः
स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहने प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीले अवकाश लिनु भन्दा ३ महिना पूर्व स्वैच्छिक अवकाश दिन चाहेको सूचना दिनुपर्नेछ । त्यस्तो सूचना नदिएको खण्डमा क्याम्पसका संचालक समितिले निजको ३ महिनाकोव तलब तथा अन्य सूबिधा कट्टागरी अबकाश दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद ६

प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको अवकाश सम्बन्धि ब्यबस्था

२३) प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीको आचार संहिता ः
देहायको आचार संहिताको पालना गर्नु प्रत्येक प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीको कर्तब्य हुनेछ ।

क) समय पालन र नियमितता ःप्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीले क्याम्पसले तोेकेको समयमा क्याम्पसमा उपस्थिति हुनुपर्नेछ । प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारी बिदामा बस्नुपर्दा बिदा पुर्ब स्वीकृत गराउनुपर्ने छ ।

ख) गोपनीयता भंग गर्न नहुने ःप्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले क्याम्पस प्रमुखको पुर्ब स्वीकृति नलिई आफुले काम गर्दा प्राप्त गरेको वा आफुले लेखेको वा संकलन गरेको क्याम्पस संग सम्बन्धित कुनै कागज पत्र, बृत्तान्त वा त्यस्तै अन्य कुराहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा कुनैपनि अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई दिन वा संचारका माध्यमबाट सुचित गर्नुहुदैन ।

ग) आफै निणर्य लिन नहुने ःप्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो नातापर्ने प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीका बारेमा आफै निर्णय लिनुहुदैन ।

घ) आफ्नो सेवा र पद अनुसारको आचरण गर्नुपर्ने ः प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीले क्याम्पस भित्र वा बाहिर आफ्नो बौद्धिक तथा प्राज्ञिक प्रतिष्ठा कायम रहनेगरी आफ्नो आचरण शुद्ध,उच्च, पबित्र एवं मर्यादित राख्नु पर्नेछ ।

ङ) क्याम्पसलाई सहयोग गर्नुपर्ने ःबिद्यार्थीलाई शैक्षिक,प्राज्ञिक तथा अनुशासन सम्बन्धि सल्लाह र प्रतिष्ठा बृद्धि गर्न प्रयत्नशील रहनु सबै प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीको कर्तब्य हुनेछ ।
च) हानी नोक्सानी गर्न नहुने ः क्याम्पसको कुनै सम्पतिको हानी नोक्सानी गर्नु गराउनु हुदैन ।

छ) भ्रष्टचार गर्न नहुने ःप्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीले भ्रष्टचार वा त्यस्तो प्रकृतिका अन्य कार्य गर्नुहुदैन ।

ज) ऐन नियमको पालना गर्नुपर्ने ःप्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीले प्रचलित ऐन नियम र क्याम्पसको बिधान तथा नियमावलीको पुर्ण पालना गर्नुपर्नेछ ।

झ) उचित आदर र व्यबहार गर्नुपर्ने ःप्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीले आफु माथिका तथा आफ्ना स्तरका सबैप्रति उचित आदार गर्नुपर्नेछ । आफु भन्दामुनिका प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारी प्रति पनि उचित ब्यवहार गर्नुपर्नेछ ।

ञ) ब्यबसायीक नैतिकता कायम राख्नुपर्ने ः कसैले व्यबसायीक प्रकृतिको कामकाज गर्दा बिश्वबिद्यालय,प्रचलित नेपाल कानुन तथा मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्धारा प्रतिपादीत व्यबसायीक नैतिकता र आचार संहिताको पालना गर्नुपर्नेछ ।

ट) अवाञ्छनीय प्रभाब पार्न नहुने ःप्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धि कुरामा मतलब साध्य गर्ने मनसायले कुनै प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारी प्रभाब पार्नु वा प्रयत्न गर्नु हुदैन ।

ठ) अपराधलाई प्रश्रय दिन नहुने ः कुनै अपराधलाई प्रश्रय हुने गरी तालाबन्दी गर्नु शारिरीक वा मानसिक कष्ट हुने गरी दवाब दिनु वा सो गर्ने उदेश्यले अरुलाई उक्साउनु हुदैन ।

ड) तोकिएको काम पुरागर्नुपर्ने ः प्राध्यापक÷शिक्षक हरुले क्याम्पसले तोके बमोजिमका प्राज्ञिक कार्यहरु गर्नुपर्ने छ। कर्मचारीहरुले कार्य बिबरण अनुसारको र तोकिएको अन्य कार्यहरु गर्नुपर्नेछ ।
ढ) क्याम्पसमा कार्यरत सबै प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीले बिभागीय प्रमखु,कार्यक्रम संयोजक,सहायक क्याम्पस प्रमुख एवं क्याम्पस प्रमुख प्रति उत्तरदायी भई कामगर्नुपर्नेछ ।

२४) पुरस्कार सम्बन्धि ब्यबस्था ः बार्षिक रुपमा कार्य सम्पादन मुल्यांकनका आधारमा प्राध्यापक÷शिक्षक (संकायगत) तथा कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन प्रदान गरीनेछ । मूल्यांकनका आधारहरु संचालक समितिको सिफारीशमा क्याम्पस संचालक समितिले स्वीकृत गर्नेछ । स्वीकृत मापदण्डको आधारमा प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्नकालागी कार्यकारी समितिले क्याम्पस संचालक समिति समक्ष सिफारीश गर्नेछ । यसरी प्रदान गरीने पुरस्कारको हद एक पटकमा ३ ग्रेड वा रु ५००० सम्मको हुनेछ । पुरस्कृत गर्दा क्याम्पसको बार्षिक उत्सब वा अन्य कुनै बिशेष समारोहको अवसर पारी गरीनेछ ।

२५) प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सजाय गर्न सकिने ः उचित र पर्याप्त कारण भएमा प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई देहाय बमोजिमको सजाय गर्न सकिनेछ ।

क) सामान्य सजाय ः
१) नसिहत दिने
२)बढीमा २ बर्षको तलब बृद्धि (ग्रेड) रोक्कागर्ने।
३) बढीमा २ बर्षकोलागी बढुवा रोक्का गर्ने ।

ख) बिषेश सजाय ः
१) भबिष्यमा क्याम्पस सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवा बाट बर्खास्त गर्ने ।

२६) प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामान्य सजाय गर्ने अवस्था ः
देहाय बमोजिमको अबस्थामा प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामान्य सजाय गर्न सकिनेछ ः
क) काम सन्तोषजनक नभएमा ।
ख) पूर्व स्वीकृति बेगर क्याम्पसमा बारम्बार अनुपस्थित भएमा ।
ग) अनुशासनहीन काम गरेमा ।
घ) बरबुझारथ नगरेमा ।
ङ) क्याम्पसले लाए अह्राएका कामहरु नगरेमा ।

२७) प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विशेष सजाय गर्न सकिने अबस्था ः
देहाय बमोजिमको अबस्थामा प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बिशेष सजाय गर्न सकिनेछ ।
क) पदीय जिम्मेवारी बारम्बार उल्लंघन गरेमा ।
ख)कार्य क्षमताको अभाव भएमा ।
ग) भ्रष्टचार गरे गराएको प्रमाणित भएमा ।
घ) आचरण सम्बन्धि नियमहरु बारम्बार उल्लघन गरेमा वा पालना नगरेमा ।
ङ) बिना सुचना लगातार ३० दिन सम्म क्याम्पसमा अनुपस्थित भएमा ।
च) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरवार साबित भै कैदको सजाय पाएमा ।
छ) मानसिक स्थित ठिक नभई कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरागर्न असमर्थ भएमा ।

२८) तलबबाट कट्टा गरी असुल गर्न सकिने ः लापरबाही गरी वा प्रचलित ऐन नियम उल्लंघन गरी क्याम्पसलाई हुन पुगेको क्षति सम्बन्धित प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वा घरघराना समेतबाट असुल उपर गर्न सकिनेछ ।

२९) निलम्बनमा राखी कार्वाही गर्न सकिने ः निलम्बन नगरी कार्य गर्न दिदा झुटो सबूत संकलन गर्न सक्ने वा आफु बिरुद्धको सबूत प्रमाण गायव गर्न सक्ने वा क्याम्पसलाई हानीनोक्सानी हुने सम्भावना देखिएमा वा कारवाहीमा बाधा पुग्ने देखिएमा प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निलम्बनमा राखी कार्वाही गर्न सकिनेछ । सामान्यतया तीन महिना भन्दा बढी अबधि निलम्बन गरिनेछैन ।निलम्बन अबधिमा आधा तलब दिईनेछ । निलम्बनमा रहेको प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारी उपर लगाएको कसुर प्रमाणित नभएमा निजको निलम्बन फुकुवा गरिने छ र बाकी तलब समेत भुक्तानी गरिनेछ ।

३०) सजाय सम्व्।न्ध्।ी कार्यबिधि ः सजाय दिने अधिकारीले प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीलाई यस नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिमको सजाय गर्नुपरेमा सजायको आदेश दिनुपुर्ब सफाईको लागि पर्याप्त समय दिनुपर्ने छ । तोकिएको समयभित्र सफाई पेश नभएका वा सजाय गर्ने अधिकारीलाई पेश भएको सफाई मनासिव नलागेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सजायको आदेश दिन सक्नेछ ।

३१) सजाय गर्ने अधिकारी ः यस नियमावलिमा उल्लेख भए बमोजिमको सामान्य सजाय क्याम्पस पमख र बिशेष सजाय क्याम्पस संचालक समितिले गर्नेछ ।

३२) पुनाराबेदन सम्बन्धि व्यबस्था ः सजायगर्ने अधिकारी वा निकायले गरेको सजायमा चित्त नबुझे संचालक समितिले सजाय गरेको भए सजाय पाएको मितिले सात दिनभित्र आफु सजायको भागी नहुनु पर्ने सबूत प्रमाण राखी क्याम्पस संचालक समितिमा र क्याम्पस संचालक समितिले सजाय गरेको भए आफु सजायको भागी नहुनुपर्ने सबुत संलग्न गरी क्याम्पस प्रमुख मार्फत क्याम्पस सभामा पुनराबेदन गर्न सकिनेछ । यसरी भएको पुनराबेदन सम्बन्धि निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

३३) बिद्यार्थीको आचार संहिता र कारबाही सम्बन्धि व्यबस्था ः देहायको आचार संहिताको पालना गर्नु क्याम्पसमा अध्ययनरत प्रत्येक बिद्यार्थीको कर्तव्य हुनेछ ।
क) बिद्यार्थीहरुले क्याम्पस भर्ना भएपछि क्याम्पस भित्र र बाहिर जहासुकै पनि अनुशासनको पालना गर्नुपर्नेछ ।
ख)क्याम्पसले जारी गरेका सबै नियम तथा निर्देशनहरुको पालना गर्नुपर्ने छ ।
ग) क्याम्पस प्रमुखको स्वीकृत बिना क्याम्पस समयभित्र तथा अघिपछि क्याम्पस हाताभित्र कुनै कार्यक्रम,सम्मेलनको आयोजना गर्न पाईने छैन ।
घ) कुनै कार्यक्रम, सभा सम्मेलनको आयोजना गर्दा क्याम्पस वाहिरका व्यक्तित्वहरुलाई समाबेश गराउनुपर्ने भए क्याम्पस प्रमुखको पूर्व स्वीकृती लिनुपर्नेेछ ।
ङ) क्याम्पस भित्र शैक्षिक वाताबरण धमिल्याउन,कुटपिट,गालीगलौज गर्न र हातहतियार तथा निषेधित मालबस्तु लिई भेला हुन पाईने छैन ।
च) क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई हातपातगर्न, गालीगलौज गर्न, लेखेर वा बोलेर वा ईशारा गरेर अपमान गर्न पाईनेछैन ।
छ) क्याम्पसको चलअचल सम्पतिको दुरुपयोग वा हानीनोक्सानी गर्न पाईनेछैन ।
ज) बिद्यार्थीले माथि उल्लेखित आचार संहिता उल्लघंन गरेमा अनुशासन तथा अतिरीक्त क्रियाकलाप प्रमुख वा निजको माताहतमा गठित उप समितिको सिफारीशमा आबस्यक छानबिन गरी बिधानमा ब्यबस्था भएबमोजिमको प्रक्रिया अनुरुप तपसिल बमोजिमका कारबाहीहरु गर्न सकिनेछ ।
१) नसिहत दिने
२) हानी नोक्सानी भएको चल अचल सम्पत्तिको क्षतिपुर्ती भराउने।
३) अपराधको प्रकृति अनुसार दण्ड जरीवाना गर्ने।
४) छोटो अवधिकालागी कक्षाबाट निलम्बन गर्ने ।
५) क्याम्पसमा अध्ययन गर्न नपाउने गरी निष्काशन गर्नुपर्ने अबस्था भएमा क्याम्पस प्रमुखले प्रशासनिक कारबाही गर्ने ।
परिच्छेद७
ब्यक्तिगत अभिलेख सम्बन्धि व्यबस्था

३४) क्याम्पसका प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको देहायको बिबरणहरु समावेश हुनेगरी व्यक्तिगत अभिलेख क्याम्पस प्रशासन कार्यालयमा राखिने छ ः

क) व्यक्तिगत अभिलेखमा प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको प्रमाणित जन्म मिति,योग्यता,तालिम,बिदा लगायत निजले पाएका पुरस्कार,सजाय समेतको अभिलेख राखिनेछ ।

ख) यस अभिलेखमा दर्ता भएको जन्म मिति अनुसारको उमेरलाई नै उमेरको हद मानिने छ । यसमा प्रत्येक प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको सेवा सम्बन्धी बिबरण, अनुशासन तथा कर्तव्य पालना सम्बन्धि सम्पुर्ण बिबरण समावेश गरिनेछ ।

ग) व्यक्तिगत अभिलेख क्याम्पस प्रमुखको आदेश बिना असम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई उपलब्ध गराईनेछैन ।

परिच्छेद ८
बिद्यार्थी भर्ना तथा छात्राबृत्ति सम्बन्धि व्यबस्था

३५) बिद्यार्थी भर्ना ः
संचालक समितिको अधिनमा रहि क्याम्पसको स्थिती एवं स्थानिय अवस्थालाई हेरी क्याम्पस संचालक समितिले शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा तोके बमोजिम क्याम्पस प्रमुखले बिद्यार्थीहरु भर्ना गर्न सक्नेछ ।

३६) छात्रबृत्ति ः
क्याम्पसमा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुलाई क्याम्पस संचालक समितिको निर्णय बमोजिम देहाय बमोजिमको छात्रबृत्ति दिईनेछ ।

क) जेहेन्दार छात्रबृत्ति ः प्रमाणपत्र तह वा सो सरह, स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहको प्रथम बर्षको बार्षिक परीक्षामा क्याम्पसमा सबैभन्दा बढि अंक प्राप्तगरी उत्तिर्ण हुने प्रत्येक संकाय र प्रत्येक तहको एक जना छात्र तथा एकजना छात्रागरी २ जना जेहेन्दार बिद्यार्थीहरुलाई दोस्रो बर्षको मासिक शुल्क बराबरको रकम प्रोत्साहन स्वरुप छात्रबृत्ति दिईनेछ । स्नातक तहको हकमा दोस्रो बर्षको बार्षिक परिक्षाको नतिजाको आधारमा उपर्युक्त बमोजिमकै छात्रबृत्तिको सुबिधा उपलब्ध गराईनेछ ।

ख) गरीब,दलित तथा जनजाति छात्रवृत्ति ः क्याम्पसमा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुको कुल संख्या मध्ये बढिमा ५ बिद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको सुबिधा दिईने छ । यसरी छात्रवृत्तिको सुबिधा उपलब्ध गराउदा जनजाती,दलित,आदिबासी,दुर्गम तथा बिकट भौगोलीक स्थानका गरिब तथा जेहेन्दार बिद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकता दिईनेछ । प्रमाण पत्र तह वा सो सरहको प्रथम बर्ष, स्नातक तह प्रथम बर्ष र स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षमा भर्ना हुने बिद्यार्थीहरुकालागी उत्कृष्ट अंक हासील गरेका आधारमा दिईने छात्रबृत्तिको हकमा क्याम्पस संचालक समितिले छुट्टै निर्णय गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद ९
बिबिध
३७) नियमावलीको व्याख्या ः यस नियमावलीको व्याख्या सामान्यतया क्याम्पस संचालक समितिले गर्नेछ ।

३८) बिनियम तथा निर्देशिका बनाउन सकिने ः क्याम्पसको स्वीकृत बिधान एवं नियमावलीसंग नबाझिने गरी क्याम्पस संचालक समितिले क्याम्पस संचालनका लागि आबस्यक बिनियम तथा निर्देशिका बनाई लागु गर्न सक्ने छ ।

३९) स्वीकृत लिनुपर्ने ः क्याम्पसका स्थायी प्राध्यापक शिक्षक तथा कर्मचारी अन्य कुनै संस्था वा निकायमा बैतनिक रुपले कामकाज गर्नुपुर्ब क्याम्पस संचालक समितिको स्वीकृति अनिबार्य रुपमा लिनुपर्नेछ । साथै स्थायी पदका प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले अन्य कुनै सरकारी वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संघ संस्था वा निकायमा स्थायी पदको नियुक्ति लिन सक्नेछैनन् ।

४०) हरि खेतान बहुमुखि क्याम्पस प्रतिभा स्वर्ण पदक सम्बन्धि ब्यबस्था ः
यस क्याम्पसबाट त्रि.बि. बोर्डमा वा उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् वोर्डमा सर्व प्रथम हुने बिद्यार्थीलाई कदरपत्र सहित १ (एक) तोला सुनको “हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस प्रतिभा स्वर्ण पदक” प्रदान गरिनेछ । साथै दोस्रो र तेस्रो स्थान हासिल गर्ने बिद्यार्थीलाई कदर पत्र सहित आधा तोला सुनको “हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस प्रतिभा स्वर्ण पदक” प्रदान गरिनेछ ।

४१) काजमा खटाउन सकिने ः क्याम्पस संचालक समितिका पदाधिकारी वा प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई क्याम्पसको कामको सिलसिलामा एक पटकमा बढीमा १५ दिन काजमा खटाउन सकिनेछ । क्याम्पस प्रमुख बाहेक क्याम्पसका अन्य प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीलाई क्याम्पस प्रमुखले,संचालक समितिका पदाधिकारीलाई अध्यक्षले र क्याम्पस प्रमुखको हकमा संचालक समितिले काजमा खटाउन सक्नेछ तर ७ दिनसम्मको आफ्नो काज क्याम्पस प्रमुख आफैले स्वीकृत गर्न सक्नेछ । यसरी काजमा खटिएका प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारी काजबाट फर्किआएपछि सम्पादित कामको प्रतिबेदन पेश नगरी दैनिक तथा भ्रमण भत्ता भुक्तानी दिईनेछैन । तर कुनैपनि प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारी अन्य कुनै शिक्षण संस्था वा निकायमा क्याम्पस संचालक समितिको निर्णय बमोजिम क्याम्पसलाई बाधा नपर्नेगरी सम्बन्धित संस्था वा निकायबाटै तलब भत्ता खानेगरी काजमा खटाउन यस नियमले बाधा पार्ने छैन ।

४२) पोशाक दिन सकिने ः क्याम्पसमा कार्यरत स्थायी पियन तथा सो स्तरका कर्मचारीहरुलाई बर्षको एकपटक क्याम्पस संचालक समितिले तोकेको पोशाक दिन सकिनेछ ।

४३) क्याम्पस समय ः शिक्षणतर्फका शिक्षकहरुको हकमा पठन पाठन हुने समयलाई क्याम्पस समय मानिनेछ । क्याम्पस समय भन्नाले प्रति पिरियड ४५ मिनेटको दरले ५ पिरियड र टिफिन लगायतका समयलाई बुझाउनेछ । बिहानी समुहको हकमा क्याम्पस समय ४ घण्टाको हुनेछ । पूर्ण कालिन शिक्षकहरु क्याम्पस समय ४ घण्टाको हुनेछ । पूर्णकालिन शिक्षकहरु क्याम्पस अबधिभर क्याम्पसमा रहनुपर्नेछ । क्याम्पसमा कार्यरत कर्मचारीलाई दैनिक रुपमा ६ घण्टामा नबढाई क्याम्पसको आवस्यकतानुसार जुनसुकै सिफ्टमा संचालक समितिले खटाउन सक्नेछ । तर कुनै पनि कर्मचारीलाई कामको प्रकृति हेरी प्रचलित ऐन नियमको परिधि भित्र रही कार्यकारी समितिले कामकाजमा लगाउन यस नियमले बाधा पु¥याएको मानिनेछैन । साथै कर्मचारीको हकमा तोकिएको समय बाहेक थप काम लगाउनुपर्ने भएमा क्याम्पसको आर्थिक अबस्था समेतलाई बिचारगरी अतिरीक्त काम गरे बापतको पारिश्रमिक दिन सक्नेछ । पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा अतिरीक्त समय खट्ने कर्मचारीले खाई पाई आएको सुरु तलबलाई आधार मानी क्याम्पस संचालक समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । १ महिनाको अबधिकालागी क्याम्पस प्रमुखले र सो भन्दाबढी अबधिकालागी संचालकसमितिको सिफारीशमा संचालक समितिले अतिरीक्त काममा खटाउन सक्नेछ ।

४४) कक्षा भार ः क्याम्पसमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी तथा पूर्णकालिन करार पदका प्राध्यापक÷शिक्षकहरुले दैनिक तीन पिरियड अध्यापन गर्नुपर्नेछ । क्याम्पसको आबस्यकता अनुसार थप कक्षा अध्यापन गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिनेछ । यसरी थप कक्षा लिने जिम्मेवारी दिईएकोमा क्याम्पस संचालक समितिले तोके अनुसार पिरियडको आधारमा थप पारिश्रमिक दिईनेछ । तर स्नातकोत्तर तहमा अध्यापनका लागि नियुक्त पूर्णकालीन प्राध्यापक÷शिक्षकको हकमा कक्षाभार दैनिक दुई पिरियड हुनेछ । तर कुनै एक सिफ्टको पूर्णकालीन प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कुनै अर्काे सिप्mटमा काममा लगाउनुपर्दा प्राध्यापक÷शिक्षकलाई आंशिक दरबन्दीमा र कर्मचारीलाई शुरु तलबमानलाई आधार मानि क्याम्पस संचालक समितिले तोके बमोजिमको मासिक तलब पाउने गरी संचालक समितिको निर्णय अनुसार नियुक्तिगर्न यस नियमले बाधा पार्ने छैन । साथै यसरी कर्मचारीलाई अर्काे सिफ्टमा काममा लगाउदा थप कार्यभार बिश्लेषण गरी सोको औचित्यताको आधारमा कार्य बिबरण सहित नियुक्ति दिई काममा लगाउनुपर्नेछ ।

४५) पुस्तकालय सम्बन्धि ब्यबस्था ः क्याम्पसलाई आबस्यक पर्ने पुस्तक, पत्रपत्रिका तथा अन्य पाठ्य सामाग्री खरिद गर्न, प्राप्त गर्न, सुरक्षा गर्न,पुस्तकालय संचालन तथा रेखदेख गर्न र काममा आउन नसक्ने पुराना पुस्तक तथा पत्रपत्रिका ब्यबस्थापन गर्नका निमित्त सहायक क्याम्पस प्रमुखको संयोजकत्वमा बिभागिय प्रमुखहरु र कार्यक्रम संयोजकहरु सदस्य तथा पुस्तकालय शाखा प्रमुख सदस्य सचिब रहनेगरी स्थायी समितिको रुपमा एक पुस्तकालय व्यबस्थापन समिति रहनेछ । पुस्तकालय व्यबस्थापन समितिको सिफारिस बमोजिम क्याम्पसलाई आबस्यक पर्ने पुस्तक,पत्रपत्रिका तथा अन्य पाठ्य सामग्री खरीद तथा व्यबस्थापन गर्नेकार्य संचालक समितिको निर्णय अनुसार गरिनेछ ।

४६) नियमावली संशोधन ः यस नियमावलीमा उल्लिखित परिच्छेद,नियम,उपनियम,खण्ड तथा उप खण्डको कुनै व्यबस्थामा संशोधन( फेरवदल वा थपघट) गर्नुपर्ने भएमा क्याम्पसको स्वीकृत बिधानसंग नवाझिने गरी क्याम्पस संचालक समितिले निर्णय गरी संशोधन ( फेरवदल वा थपघट) गर्न सकिनेछ ।

४७) खारेजी तथा बचाउ ः यस नियमावली लेखिएका बाहेक अरु बिषयमा प्रचलित ऐन नियम बमोजिम हुनेछ ।

४८) उपरोक्त नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि क्याम्पस संचालक समितिको निर्णय नै सर्बोपरी हने छ ।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस, बिरगंज
शिक्षकहरुको नियुक्ति, पदोन्नती तथा सेवा सुबिधा सम्वन्धी विनियम–२०७५

 

१. शिक्षक पद सम्वन्धी व्यवस्था
यस हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसमा देहाय बमोजिमका शिक्षक पदहरु हुनेछन्ः
१. प्राध्यापक २. सह–प्राध्यापक ३. उप–प्राध्यापक ४. सहायक प्राध्यापक ५. शिक्षण–सहायक
६. प्रशिक्षक

२. नियुक्तिका आधारहरु
माथि उल्लेखित पदहरुमा करार,अस्थायी र स्थायी नियुक्तिका आधारहरु देहायबमोजिम हुनेछनः

२.१ प्रशिक्षक
कुनै प्राविधिक विषयहरुमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा सोही विषयको स्नातक तह उत्तीर्ण उम्मेदवारलाई प्रशिक्षक पदमा नियुक्त गर्न सकिनेछ । उक्त पदमा नियुक्तिका मूल्याङ्कनका आधारहरु देहाय वमोजिम हुनेछन्ः

क्र.सं                      आधार                                    अंक
१                           शैक्षिक योग्यता           ———   ७०
२                           शिक्षण सेवा अनुभव    ——-      ५
३                          तलिम                         ———   ५
४                          लिखित परीक्षा            ———    ८०
५                        कक्षा अवलोकन           ———     २०
६                         अन्तर्वाता                     ———–  २०
जम्मा                    अंक                       ———– २००

२.२ः शिक्षण –सहायक
शिक्षण–सहायक पदमा आंशिक वा करार सेवामा मात्र नियुक्ति गर्न सकिनेछ र उक्त पदका लागि उम्मेदवार छनौटका आधारहरु देहायवमोजिम हुनेछन्ः
क्र.स                  आधार                                                   अंक
१.                       शैक्षिक योग्यता                ——–         ७०
२.                     अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन ——–  २२
३.                     अनुभव                                  ——–      ८
४                       कक्षा अवलोकन                    ——–     ३०
५                       अन्तरवार्ता                              ——      २०
जम्मा                        अंक                              ——-      १५०

 

२.३ सहायक–प्राध्यापक
सहयाक–प्राध्यापक पदमा नेपाली नागरिकता प्राप्त उम्मेदवारहरु मध्येबाट खुला प्रतियोगिताको आधारमा एक बर्षसम्मको परीक्षणकाल रहने गरि स्थायी नियुक्ति गरिने छ र उक्त पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा देहाय वमोजिमका आधारहरु लिइनेछन्ः

क्र.सं                                                  आधार                                                           अंक
१                                                 शैक्षिक योग्यता                         ————        ७०
२                                               अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन          ———          २२
३ अनुभव ८
४ लिखित परीक्षा ७०
५ कक्षा अवलोकन २०
६ अन्तर्वाता १०
जम्मा अंक २००

२.४ उप–प्राध्यापक
उप–प्राध्यापक पदमा नेपाली नागरिकता प्राप्त उम्मेदवारहरु मध्येबाट खुला प्रतियोगिताको आधारमा एक बर्षसम्मको परीक्षणकाल रहने गरि स्थायी नियुक्ति गरिने छ र उक्त पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा देहाय वमोजिमका आधारहरु लिइनेछन्ः

क्र. सं                          आधार                                         अंक
१                          शैक्षिक योग्यता                 ——–       ७०
२               अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन   ——–         २२
३                            अनुभव                         ——-          ८
४                     लिखित परीक्षा                     ——-          ७०
५                कक्षा अवलोकन                      ——–          २०
६                        अन्तर्वाता                        ———         १०
जम्मा अंक        ————      —————-              २००

 

३. पदोन्नतीका आधारहरु

हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसमा बिभिन्न पदमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई देहायको प्रकृयाबाट पदोन्नती गरिनेछः
क. आन्तरिक पदोन्नती
ख. आन्तरिक प्रतियोगितात्मक पदोन्नती

३.१ उप–प्राध्यापक
क्याम्पसमा कार्यरत सम्पूर्ण स्थायी सहायक प्राध्यापकहरुलाई देहायका आधारमा उप–प्राध्यापक पदमा आन्तरिक पदोन्नती गरिनेछः

क्र.सं                     आधार                              अंक
१                       शैक्षिक योग्यता        ———    १००
२              अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन   —    २२
३                        अनुभव               ————  ७०
४                कार्य सम्पादन मुल्यांकन    ——-   ८
जम्मा अंक         ————–       ———–  २००

३.२ः सह–प्राध्यापक
क. आन्तरिक पदोन्नतीः
यस क्याम्पसमा पूर्णकालीन शिक्षकका रुपमा अटूट सेवा गर्दै उप–प्राध्यापक पदमा कार्यरत निम्न लिखित सेवा अवधि र योग्यता पुगेका शिक्षकहरुलाई सह–प्राध्यापक पदमा पदोन्नती गरिनेछ ः

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा विद्यावारिधि उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा ९ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा दोश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा विद्यावारिधि उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा एम.फिल उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा ११ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा दोश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा एम.फिल उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा १२ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।

अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा १२ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा तेश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा एम.फिल उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा १३ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा दोश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा १३ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा तेश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा १४ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।

आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत उप–प्राध्यापक बाट सह–प्राध्यापक पदमा देहायका मुल्यङ्कनका आधारमा पदोन्नती गरिने छ ः
क्र.सं                        आधार                        अंक
१                         शैक्षिक योग्यता     ———–  ८०
२              अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन   —–   ३०
३                      शिक्षण अनुभव            ———   ८०
४                     कार्य सम्पादन मुल्यांक   ——–   १०
अन्तर्वाता         ————————–            २०
जम्मा   अंक                ———–                २२०

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक पदोन्नतीः ः
आन्तरिक पदोन्नती मार्फत उप–प्राध्यापक बाट सह–प्राध्यापक पदमा पदोन्नतीभएका शिक्षकको २५ प्रतिशतले हुन आउने संख्या तपशिल बमोजिमको योग्यता पुगेका उप–प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतियोगितात्मक पदोन्नतीबाट सह–प्राध्यापक पदमा बढुवा गरिेने छ ः

१. यस क्याम्पसमा पूर्णकालीन शिक्षकका रुपमा कम्तिमा ७ बर्ष अटूट सेवा गरेको जसमध्य कम्तिमा २ बर्ष उप–प्राध्यापक पदमा कार्य गरेको।

२. त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा विद्यावारिधि उपाधी प्राप्त गरेको अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य मान्यता शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा एम.फिल उपाधी प्राप्त गरी सम्बन्धित विषयको राष्ट्रिय जर्नलमा कम्तीमा १ वटा अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित गरेको । अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य मान्यता शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधी उपाधी प्राप्त गरी सम्बन्धित विषयको राष्टिय जर्नलमा कम्तीमा ३ वटा अनुसन्धानात्मक लेखहरू प्रकाशित गरेको ।

३. आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत उप–प्राध्यापक बाट सह–प्राध्यापक पदमा देहायका मुल्यङ्कनका आधारमा पदोन्नती गरिने छ ः

क्र.सं                       आधार                      अंक
१                       शैक्षिक योग्यता    ——–    ८०
२                अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन  –   ३०
३                      शिक्षण अनुभव  ———        ८०
४                   कार्य सम्पादन मुल्यांकन      —-  १०
५                   अन्तर्वाता      —————-     २०
जम्मा    अंक     —————                     २२०

४. आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि कुल पूर्णाङ्क २०० को ५५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका उम्मेदवारहरुलाई वढुवाका लागि सिफारिश गरिने छैन ।

५. उक्त प्रतियोगिता पदोन्नती हुने शिक्षकहरुको वरिष्ठताको क्रम मूल्याङ्कन प्रक्रियाको प्राप्ताङ्कको आधारमा हुने छ ।

३.३ प्राध्यापक
क. आन्तरिक पदोन्नतीः
यस क्याम्पसमा पूर्णकालीन स्थायी शिक्षकका रुपमा अटूट सेवा गर्दै सह–प्राध्यापक पदमा कार्यरत निम्न लिखित सेवा अवधि र योग्यता पुगेका शिक्षकहरुलाई प्राध्यापक पदमा पदोन्नती गरिनेछ ः

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा विद्यावारिधि उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा २२ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा दोश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा विद्यावारिधि उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा २३ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा एम.फिल उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा २४ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा दोश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा एम.फिल उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा २५ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।

अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा २५ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा तेश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा एम.फिल उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा २६ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा दोश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा २६ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा तेश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा २७ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।

आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत सह–प्राध्यापक बाट प्राध्यापक पदमा देहायका मुल्यङ्कनका आधारमा पदोन्नती गरिने छ ः
क्र.सं                                      आधार                              अंक
१                                   शैक्षिक योग्यता      ————-  ७०
२                              अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन   —-   ३२
३                                      शिक्षण अनुभव               ——-   ८८
४                            कार्य सम्पादन मुल्यांकन  ———        १०
अन्तर्वाता                     ——————-     २०

उक्त प्रतियोगिता पदोन्नती हुने शिक्षकहरुको वरिष्ठताको क्रम मूल्याङ्कन प्रक्रियाको प्राजम्मा            अंक           ————————–        २२०प्ताङ्कको आधारमा हुने छ ।

(ख) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक पदोन्नतीः
आन्तरिक पदोन्नती मार्फत सह–प्राध्यापक बाट प्राध्यापक पदमा पदोन्नतीभएका शिक्षकको २५ प्रतिशतले हुन आउने संख्या तपशिल बमोजिमको योग्यता पुगेका सह–प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतियोगितात्मक पदोन्नतीबाट प्राध्यापक पदमा बढुवा गरिेने छ ः

१. यस क्याम्पसमा पूर्णकालीन शिक्षकका रुपमा कम्तिमा १४ बर्ष अटूट सेवा गरेको जसमध्य कम्तिमा २ बर्ष सह–प्राध्यापक पदमा कार्य गरेको ।

२. त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा विद्यावारिधि उपाधी प्राप्त गरेको
अथवा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य मान्यता शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा एम.फिल उपाधी प्राप्त गरी सम्बन्धित विषयको राष्टिय जर्नलमा कम्तीमा ३ वटा अनुसन्धानात्मक लेखहरू प्रकाशित गरेको ।
अथवा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य मान्यता शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधी उपाधी प्राप्त गरी सम्बन्धित विषयको राष्टिय जर्नलमा कम्तीमा ५ वटा अनुसन्धानात्मक लेखहरू प्रकाशित गरेको ।

३. आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत सह–प्राध्यापक बाट प्राध्यापक पदमा देहायका मुल्यङ्कनका आधारमा पदोन्नती गरिने छ ः

क्र.सं       आधार                                                                               अंक
१             शैक्षिक योग्यता                                         ———–           ७०
२             अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन                   ———-             ३२
३             शिक्षण अनुभव                                          ———-            ८८
४             कार्य सम्पादन मुल्यांकन                            ———–          १०
५              अन्तर्वाता                                                ————         २०
जम्मा अंक                 ————-                                        २२०

४. प्राध्यापक पदको आन्तरिक प्रतियोगितामा आवेदन गर्ने उम्मेदवारहका लागि निर्धारित पूर्णाङ्क २०० को ६५ प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेका उम्मेदवारहरुलाई पदोन्नतीका लागि सिफारिस गरिने छैन ।

५. उक्त प्रतियोगिता पदोन्नती हुने शिक्षकहरुको वरिष्ठताको क्रम मूल्याङ्कन प्रक्रियाको प्राप्ताङ्कको आधारमा हुने छ ।
छ ४. अंक बिभाजन

४.१. समग्रमा बिभिन्न पदहरुको अंक बिभाजन देहाय बमोजिम हुनेछ ।

क्र.स.       आधार     प्राध्यापक         सह–प्राध्यापक         उप–प्राध्यापक        शिक्षणसहायक    प्रशिक्षक          आन्तरीक खुल्ला
१      शैक्षिक योग्यता      ७०                     ८०                       १००                            ७०                     ७०                           ७०
२   अनुसन्धान तथा कृति  ३२                   ३०                        २२                             २२                       २२                           –
३   शिक्षण सेवा अनुभव    ८८                  ८०                        ७०                              ८                         ८                            ५
४  कक्षा अवलोकन            –                    –                          –                              २०                        ३०                           २०
५  कार्य सम्पादन           १०                      १०                         ८                                –                          –                           –
६  लिखित परिक्षा             –                      –                         –                               ७०                         –                            ८०
७  अन्तरर्वाता              २०                       २०                          –                               १०                      २०                            २०
जम्मा                        २२०                      २२०                      २००                         २००                   १५०                      २००

४.२ शैक्षिक योग्यताको अङ्क बिभाजन देहाय वमोजिम गरिनेछः
(क) प्राध्यापक पद (आन्तरिक)
क्र.स.                         शैक्षिक योग्यता          प्रथम श्रेणी             द्धितीय श्रेणी                 तृतीय श्रेणी
१                                   एस.एल.सी                 ५                             ४                                  ३
२                              प्रवीणता प्रमाणपत्र           १०                            ९                                   ८
३                                   स्नातक                     १५                               १४                               १३
४                                स्नातकोत्तर                    २०                          १६                                 १२
५                                  एम.फिल                     १०                              –                                –
६                                बिद्यावारिधि                   २०                             –                                 –

(ख) सह प्राध्यापक (आन्तरिक)
क्र.स.                     शैक्षिक योग्यता                   प्रथम श्रेणी                  द्धितीय श्रेणी                 तृतीय श्रेणी
१                             एस.एल.सी                             ५                                   ४                                ३
२                      प्रवीणता प्रमाणपत्र                         १०                                 ९                                ८
३                              स्नातक                                   २०                                १९                              १८
४                           स्नातकोत्तर                                २५                               २१                               १७
५                           एम.फिल                                   १०                                –                                 –
६                           बिद्यावारिधि                               २०                                –                                 –

(ग ) उप प्राध्यापक (आन्तरिक)
क्र.स.           शैक्षिक योग्यता                     प्रथम श्रेणी                      द्धितीय श्रेणी                      तृतीय श्रेणी
१                    एस.एल.सी                                ४                                           ३                                             २
२                प्रवीणता प्रमाणपत्र                         ८                                           ६                                             ४
३                    स्नातक                                     १३                                           १०                                           ७
४                  स्नातकोत्तर                                 २०                                          १६                                          १२
५                   एम.फिल                                  १२                                            –                                            –
६                   बिद्यावारिधि                              २५                                            –                                            –

(घ) उप प्राध्यापक (खुल्ला प्रतिस्पर्धा)
क्र.स.             शैक्षिक योग्यता                          प्रथम श्रेणी                          द्धितीय श्रेणी                          तृतीय श्रेणी
१                         एस.एल.सी                                     ५                                              ४                                               ३
२                     प्रवीणता प्रमाणपत्र                              १०                                            ८                                               ६
३                            स्नातक                                        १८                                           १५                                             १२
४                    स्नातकोत्तर                                       २५                                               २०                                              –
५                       एम.फिल                                         ६                                               –                                                –
६                     बिद्यावारिधि                                      १२                                                –                                               –

(ङ) शिक्षण सहायक (खुल्ला प्रतिस्पर्धा)
क्र.स.                    शैक्षिक योग्यता                      प्रथम श्रेणी                      द्धितीय श्रेणी                        तृतीय श्रेणी
१                                 एस.एल.सी                                 १०                                       ७                                         ४
२                            प्रवीणता प्रमाणपत्र                           १८                                      १४                                       १०
३                                    स्नातक                                     ३०                                      २५                                      २०
४                                स्नातकोत्तर                                  १२                                        १०                                        –

(च) प्रशिक्षक (खुल्ला प्रतिस्पर्धा)
द्रष्टब्यः एम.फिल र बिद्यावारीधीको अङ्कलाई दोहोरो गणना गरिने छैन ।

५. शिक्षण सेवा अनुभव वापतको अङ्क
शिक्षण सेवा अनुभव वापतको अंक देहाय वमोजिम गणना गरिनेछः
आवेदनगर्ने पद आवेदित पद भन्दा एक तह मुनि काम गरे वापत प्रति वर्ष आर्जन गर्ने अङ्क कार्यरत भन्दा तल्ला पदहरुमा काम गरे वापत प्रति वर्ष आर्जन गर्ने अङ्क प्राप्त गर्न सकिने अधिकतम् अङ्क
प्राध्यापक                              ४                  ३                          ८८
सह –प्राध्यापक                     ४                  ३                          ८०
उप–प्राध्यापक                     ५                  ४                           ७०
प्रशिक्षक                              १                  –                             ५

६. अनुसन्धान र कृतिको मूल्याङ्कनका आधारहरु ः
६.१ आवेदकले प्रत्येक महलमा उल्लेखित कृति संख्याभन्दा पचास प्रतिशत थप वढी कृतिहरु बुझाउन सक्नेछ । पचास प्रतिशत गर्दा वेजोड वा नमिल्ने अवस्था परेमा उक्त संख्यामा थप अर्को एक कृति बुझाउन सकिनेछ । आवेदकले पेश गरेका सबै कृतिहरुको मूल्याङ्कन गरी प्रत्येक महलमा उल्लेखित अधिकतम अङ्कमा नबढ्ने गरी अङ्क प्रदान गरिनेछ ।

६.२ सम्वन्धित विषयको पाठ्यपुस्तक अङ्कन गरिने न्यूनतम आधारः
(क) पाठ्यक्रममा उल्लेखित विषय बस्तुको ढकाई ९ऋयखभच०
(ख) विषयबस्तुको गहिराई
(ग) भाषा
(घ) तह अनुरुप विषयबस्तुको प्रस्तुतिकरण
(ङ) आवश्यक चार्ट, चित्र, तालिका

६.३ सम्वन्धित विषयको अनुसन्धानात्मक सन्दर्भ ग्रन्थ अङ्कन गरिने न्यूनतम आधारः
(क) मौलिक खोजी वा अनुसन्धानमा आधारित (ख) सम्वन्धित विषयलाई योगदान पुग्ने
(ग) विषयबस्तुको गहिराई (घ) भाषा र प्रस्तुतिकरण
(ङ) आवश्यक चार्ट, चित्र, तालिका

६.४ विषयबस्तु अनुसन्धनात्मक प्रतिवेदन अङ्कन गरिने न्यूनतम आधार
(क) विषय संग सम्वन्धित (ख) उद्देश्य अनुरुप विषयवस्तुको संगठन र प्रस्तुतिकरण
(ग) अनुसन्धान विधिको स्पष्टता (घ) विश्लेषण र विवेचनाको गहनता
(ङ) निष्कर्ष वा प्राप्तिहरुमा आधारित सुझाव

६.५ अन्तराष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धनात्मक लेख तथा विषयगत अनुसन्धनात्मक लेख अङ्कन गर्ने न्यूनतम आधारः
(क) शीर्षक र विषय सम्वन्ध
(ख) उद्देश्य अनुरुप विषयवस्तुको सङ्गठन र प्रस्तुतिकरण
(ग) अनुसन्धान विधिको प्रयोग
(घ) विश्लेषण
(ङ) मौलिकता
(च) अध्ययनको पृष्ठभूमि वा परिचय वा सन्दर्भ, अध्ययन विधि वा अध्ययन प्रक्रिया र प्राप्तिहरु वा सुझवहरु नभएको लेखलाइ अनुसन्धनात्मक लेख अन्तरगत अङ्कन गरिने छैन

६.६ साधारण लेख अङ्कन गर्ने न्यूनतम आधारः

(क) शीर्षक र विषयबस्तुको सम्वन्ध । (ख) प्रस्तुतिकरण (ग) मौलिकता (घ) अनुसन्धानात्मक लेखलाई साधारण लेखकारुपमा पेश गरिएमा सोलेखलाई साधारण लेखका रुपमा अङ्कन गरिने छ ।

६.७ अनुसन्धान प्रतिवेदनका साथमा अनुसन्धान गराउने संस्थाको अनुसन्धान पुरा भएको वर्ष तथा उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन मूल्याङ्कन भई स्वीकृत भएको भन्ने विवरण सहितको आधिकारिक पत्र सक्कल नै अनुसन्धान प्रतिवेदनमा नै संलग्न भएको हुनु पर्नेछ । यस्तो आधिकारिक पत्र संलग्न नभएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन गरिने छैन ।

६.८ आवेदकले आवेदन फाराम संगै पेश गर्न ल्याएका अनुसन्धानात्मक र अन्य कृतिहरुको सूची आवेदन फारामका साथै अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा समेत उल्लेख गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।
७. सेवा तथा अन्य सुबिधाहरुः
यस क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता, ग्रेड, सन्चयकोष, उपदान, दशैखर्च बिमा लगायतका अन्य सुबिधाहरु क्याम्पस संचालक समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।