हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस, बिरगंज शिक्षकहरुको नियुक्ति, पदोन्नती तथा सेवा सुबिधा सम्वन्धी विनियम–२०७५

हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस, बिरगंज शिक्षकहरुको नियुक्ति, पदोन्नती तथा सेवा सुबिधा सम्वन्धी विनियम–२०७५ १. शिक्षक पद सम्वन्धी व्यवस्था यस हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसमा देहाय बमोजिमका शिक्षक पदहरु हुनेछन्ः १. प्राध्यापक २. सह–प्राध्यापक ३. उप–प्राध्यापक ४. सहायक प्राध्यापक ५. शिक्षण–सहायक ६. प्रशिक्षक २. नियुक्तिका आधारहरु माथि उल्लेखित पदहरुमा करार,अस्थायी र स्थायी नियुक्तिका आधारहरु देहायबमोजिम हुनेछनः २.१ 

Continue Reading