हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस, बिरगंज शिक्षकहरुको नियुक्ति, पदोन्नती तथा सेवा सुबिधा सम्वन्धी विनियम–२०७५

हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस, बिरगंज
शिक्षकहरुको नियुक्ति, पदोन्नती तथा सेवा सुबिधा सम्वन्धी विनियम–२०७५

१. शिक्षक पद सम्वन्धी व्यवस्था
यस हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसमा देहाय बमोजिमका शिक्षक पदहरु हुनेछन्ः
१. प्राध्यापक २. सह–प्राध्यापक ३. उप–प्राध्यापक ४. सहायक प्राध्यापक ५. शिक्षण–सहायक
६. प्रशिक्षक

२. नियुक्तिका आधारहरु
माथि उल्लेखित पदहरुमा करार,अस्थायी र स्थायी नियुक्तिका आधारहरु देहायबमोजिम हुनेछनः

२.१ प्रशिक्षक
कुनै प्राविधिक विषयहरुमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा सोही विषयको स्नातक तह उत्तीर्ण उम्मेदवारलाई प्रशिक्षक पदमा नियुक्त गर्न सकिनेछ । उक्त पदमा नियुक्तिका मूल्याङ्कनका आधारहरु देहाय वमोजिम हुनेछन्ः

क्र.सं आधार अंक
१ शैक्षिक योग्यता ७०
२ शिक्षण सेवा अनुभव ५
३ तलिम ५
४ लिखित परीक्षा ८०
५ कक्षा अवलोकन २०
६ अन्तर्वाता २०
जम्मा अंक २००

२.२ः शिक्षण –सहायक
शिक्षण–सहायक पदमा आंशिक वा करार सेवामा मात्र नियुक्ति गर्न सकिनेछ र उक्त पदका लागि उम्मेदवार छनौटका आधारहरु देहायवमोजिम हुनेछन्ः
क्र.स आधार अंक
१. शैक्षिक योग्यता ७०
२. अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन २२
३. अनुभव ८
४ कक्षा अवलोकन ३०
५ अन्तरवार्ता २०
जम्मा अंक १५०

२.३ सहायक–प्राध्यापक
सहयाक–प्राध्यापक पदमा नेपाली नागरिकता प्राप्त उम्मेदवारहरु मध्येबाट खुला प्रतियोगिताको आधारमा एक बर्षसम्मको परीक्षणकाल रहने गरि स्थायी नियुक्ति गरिने छ र उक्त पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा देहाय वमोजिमका आधारहरु लिइनेछन्ः

क्र.सं आधार अंक
१ शैक्षिक योग्यता ७०
२ अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन २२
३ अनुभव ८
४ लिखित परीक्षा ७०
५ कक्षा अवलोकन २०
६ अन्तर्वाता १०
जम्मा अंक २००

२.४ उप–प्राध्यापक
उप–प्राध्यापक पदमा नेपाली नागरिकता प्राप्त उम्मेदवारहरु मध्येबाट खुला प्रतियोगिताको आधारमा एक बर्षसम्मको परीक्षणकाल रहने गरि स्थायी नियुक्ति गरिने छ र उक्त पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा देहाय वमोजिमका आधारहरु लिइनेछन्ः

क्र.सं आधार अंक
१ शैक्षिक योग्यता ७०
२ अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन २२
३ अनुभव ८
४ लिखित परीक्षा ७०
५ कक्षा अवलोकन २०
६ अन्तर्वाता १०
जम्मा अंक २००

३. पदोन्नतीका आधारहरु

हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसमा बिभिन्न पदमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई देहायको प्रकृयाबाट पदोन्नती गरिनेछः
क. आन्तरिक पदोन्नती
ख. आन्तरिक प्रतियोगितात्मक पदोन्नती

३.१ उप–प्राध्यापक
क्याम्पसमा कार्यरत सम्पूर्ण स्थायी सहायक प्राध्यापकहरुलाई देहायका आधारमा उप–प्राध्यापक पदमा आन्तरिक पदोन्नती गरिनेछः

क्र.सं आधार अंक
१ शैक्षिक योग्यता १००
२ अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन २२
३ अनुभव ७०
४ कार्य सम्पादन मुल्यांकन ८
जम्मा अंक २००

३.२ः सह–प्राध्यापक
क. आन्तरिक पदोन्नतीः
यस क्याम्पसमा पूर्णकालीन शिक्षकका रुपमा अटूट सेवा गर्दै उप–प्राध्यापक पदमा कार्यरत निम्न लिखित सेवा अवधि र योग्यता पुगेका शिक्षकहरुलाई सह–प्राध्यापक पदमा पदोन्नती गरिनेछ ः

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा विद्यावारिधि उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा ९ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा दोश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा विद्यावारिधि उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा एम.फिल उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा ११ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा दोश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा एम.फिल उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा १२ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।

अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा १२ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा तेश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा एम.फिल उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा १३ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा दोश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा १३ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा तेश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा १४ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।

आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत उप–प्राध्यापक बाट सह–प्राध्यापक पदमा देहायका मुल्यङ्कनका आधारमा पदोन्नती गरिने छ ः
क्र.सं आधार अंक
१ शैक्षिक योग्यता ८०
२ अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन ३०
३ शिक्षण अनुभव ८०
४ कार्य सम्पादन मुल्यांकन १०
अन्तर्वाता २०
जम्मा अंक २२०

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक पदोन्नतीः ः
आन्तरिक पदोन्नती मार्फत उप–प्राध्यापक बाट सह–प्राध्यापक पदमा पदोन्नतीभएका शिक्षकको २५ प्रतिशतले हुन आउने संख्या तपशिल बमोजिमको योग्यता पुगेका उप–प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतियोगितात्मक पदोन्नतीबाट सह–प्राध्यापक पदमा बढुवा गरिेने छ ः

१. यस क्याम्पसमा पूर्णकालीन शिक्षकका रुपमा कम्तिमा ७ बर्ष अटूट सेवा गरेको जसमध्य कम्तिमा २ बर्ष उप–प्राध्यापक पदमा कार्य गरेको।

२. त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा विद्यावारिधि उपाधी प्राप्त गरेको अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य मान्यता शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा एम.फिल उपाधी प्राप्त गरी सम्बन्धित विषयको राष्ट्रिय जर्नलमा कम्तीमा १ वटा अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित गरेको । अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य मान्यता शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधी उपाधी प्राप्त गरी सम्बन्धित विषयको राष्टिय जर्नलमा कम्तीमा ३ वटा अनुसन्धानात्मक लेखहरू प्रकाशित गरेको ।

३. आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत उप–प्राध्यापक बाट सह–प्राध्यापक पदमा देहायका मुल्यङ्कनका आधारमा पदोन्नती गरिने छ ः

क्र.सं आधार अंक
१ शैक्षिक योग्यता ८०
२ अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन ३०
३ शिक्षण अनुभव ८०
४ कार्य सम्पादन मुल्यांकन १०
५ अन्तर्वाता २०
जम्मा अंक २२०

४. आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि कुल पूर्णाङ्क २०० को ५५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका उम्मेदवारहरुलाई वढुवाका लागि सिफारिश गरिने छैन ।

५. उक्त प्रतियोगिता पदोन्नती हुने शिक्षकहरुको वरिष्ठताको क्रम मूल्याङ्कन प्रक्रियाको प्राप्ताङ्कको आधारमा हुने छ ।

३.३ प्राध्यापक
क. आन्तरिक पदोन्नतीः
यस क्याम्पसमा पूर्णकालीन स्थायी शिक्षकका रुपमा अटूट सेवा गर्दै सह–प्राध्यापक पदमा कार्यरत निम्न लिखित सेवा अवधि र योग्यता पुगेका शिक्षकहरुलाई प्राध्यापक पदमा पदोन्नती गरिनेछ ः

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा विद्यावारिधि उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा २२ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा दोश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा विद्यावारिधि उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा २३ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा एम.फिल उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा २४ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा दोश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा एम.फिल उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा २५ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।

अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा २५ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा तेश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी र सम्वन्धित विषयमा एम.फिल उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा २६ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा दोश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा २६ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।
अथवा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा तेश्रो श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त तथा यस क्याम्पसको शिक्षण सेवामा रही अविच्छिन्न रुपमा कम्तिमा २७ वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त ।

आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत सह–प्राध्यापक बाट प्राध्यापक पदमा देहायका मुल्यङ्कनका आधारमा पदोन्नती गरिने छ ः
क्र.सं आधार अंक
१ शैक्षिक योग्यता ७०
२ अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन ३२
३ शिक्षण अनुभव ८८
४ कार्य सम्पादन मुल्यांकन १०
अन्तर्वाता २०
जम्मा अंक २२०

उक्त प्रतियोगिता पदोन्नती हुने शिक्षकहरुको वरिष्ठताको क्रम मूल्याङ्कन प्रक्रियाको प्राप्ताङ्कको आधारमा हुने छ ।

(ख) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक पदोन्नतीः
आन्तरिक पदोन्नती मार्फत सह–प्राध्यापक बाट प्राध्यापक पदमा पदोन्नतीभएका शिक्षकको २५ प्रतिशतले हुन आउने संख्या तपशिल बमोजिमको योग्यता पुगेका सह–प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतियोगितात्मक पदोन्नतीबाट प्राध्यापक पदमा बढुवा गरिेने छ ः

१. यस क्याम्पसमा पूर्णकालीन शिक्षकका रुपमा कम्तिमा १४ बर्ष अटूट सेवा गरेको जसमध्य कम्तिमा २ बर्ष सह–प्राध्यापक पदमा कार्य गरेको ।

२. त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा विद्यावारिधि उपाधी प्राप्त गरेको
अथवा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य मान्यता शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा एम.फिल उपाधी प्राप्त गरी सम्बन्धित विषयको राष्टिय जर्नलमा कम्तीमा ३ वटा अनुसन्धानात्मक लेखहरू प्रकाशित गरेको ।
अथवा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य मान्यता शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधी उपाधी प्राप्त गरी सम्बन्धित विषयको राष्टिय जर्नलमा कम्तीमा ५ वटा अनुसन्धानात्मक लेखहरू प्रकाशित गरेको ।

३. आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत सह–प्राध्यापक बाट प्राध्यापक पदमा देहायका मुल्यङ्कनका आधारमा पदोन्नती गरिने छ ः

क्र.सं आधार अंक
१ शैक्षिक योग्यता ७०
२ अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन ३२
३ शिक्षण अनुभव ८८
४ कार्य सम्पादन मुल्यांकन १०
५ अन्तर्वाता २०
जम्मा अंक २२०

४. प्राध्यापक पदको आन्तरिक प्रतियोगितामा आवेदन गर्ने उम्मेदवारहका लागि निर्धारित पूर्णाङ्क २०० को ६५ प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेका उम्मेदवारहरुलाई पदोन्नतीका लागि सिफारिस गरिने छैन ।

५. उक्त प्रतियोगिता पदोन्नती हुने शिक्षकहरुको वरिष्ठताको क्रम मूल्याङ्कन प्रक्रियाको प्राप्ताङ्कको आधारमा हुने छ ।
छ ४. अंक बिभाजन

४.१. समग्रमा बिभिन्न पदहरुको अंक बिभाजन देहाय बमोजिम हुनेछ ।

क्र.स. आधार प्राध्यापक सह–प्राध्यापक उप–प्राध्यापक शिक्षण सहायक प्रशिक्षक
आन्तरीक खुल्ला
१ शैक्षिक योग्यता ७० ८० १०० ७० ७० ७०
२ अनुसन्धान तथा कृति ३२ ३० २२ २२ २२ –
३ शिक्षण सेवा अनुभव ८८ ८० ७० ८ ८ ५
४ कक्षा अवलोकन – – – २० ३० २०
५ कार्य सम्पादन १० १० ८ – –
६ लिखित परिक्षा – – – ७० – ८०
७ अन्तरर्वाता २० २० – १० २० २०
जम्मा २२० २२० २०० २०० १५० २००

४.२ शैक्षिक योग्यताको अङ्क बिभाजन देहाय वमोजिम गरिनेछः
(क) प्राध्यापक पद (आन्तरिक)
क्र.स. शैक्षिक योग्यता प्रथम श्रेणी द्धितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी
१ एस.एल.सी ५ ४ ३
२ प्रवीणता प्रमाणपत्र १० ९ ८
३ स्नातक १५ १४ १३
४ स्नातकोत्तर २० १६ १२
५ एम.फिल १० – –
६ बिद्यावारिधि २० – –

(ख) सह प्राध्यापक (आन्तरिक)
क्र.स. शैक्षिक योग्यता प्रथम श्रेणी द्धितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी
१ एस.एल.सी ५ ४ ३
२ प्रवीणता प्रमाणपत्र १० ९ ८
३ स्नातक २० १९ १८
४ स्नातकोत्तर २५ २१ १७
५ एम.फिल १० – –
६ बिद्यावारिधि २० – –

(ग ) उप प्राध्यापक (आन्तरिक)
क्र.स. शैक्षिक योग्यता प्रथम श्रेणी द्धितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी
१ एस.एल.सी ४ ३ २
२ प्रवीणता प्रमाणपत्र ८ ६ ४
३ स्नातक १३ १० ७
४ स्नातकोत्तर २० १६ १२
५ एम.फिल १२ – –
६ बिद्यावारिधि २५ – –

(घ) उप प्राध्यापक (खुल्ला प्रतिस्पर्धा)
क्र.स. शैक्षिक योग्यता प्रथम श्रेणी द्धितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी
१ एस.एल.सी ५ ४ ३
२ प्रवीणता प्रमाणपत्र १० ८ ६
३ स्नातक १८ १५ १२
४ स्नातकोत्तर २५ २० –
५ एम.फिल ६ – –
६ बिद्यावारिधि १२ – –

(ङ) शिक्षण सहायक (खुल्ला प्रतिस्पर्धा)
क्र.स. शैक्षिक योग्यता प्रथम श्रेणी द्धितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी
१ एस.एल.सी १० ७ ४
२ प्रवीणता प्रमाणपत्र १८ १४ १०
३ स्नातक ३० २५ २०
४ स्नातकोत्तर १२ १० –

(च) प्रशिक्षक (खुल्ला प्रतिस्पर्धा)
द्रष्टब्यः एम.फिल र बिद्यावारीधीको अङ्कलाई दोहोरो गणना गरिने छैन ।

५. शिक्षण सेवा अनुभव वापतको अङ्क
शिक्षण सेवा अनुभव वापतको अंक देहाय वमोजिम गणना गरिनेछः
आवेदनगर्ने पद आवेदित पद भन्दा एक तह मुनि काम गरे वापत प्रति वर्ष आर्जन गर्ने अङ्क कार्यरत भन्दा तल्ला पदहरुमा काम गरे वापत प्रति वर्ष आर्जन गर्ने अङ्क प्राप्त गर्न सकिने अधिकतम् अङ्क
प्राध्यापक ४ ३ ८८
सह –प्राध्यापक ४ ३ ८०
उप–प्राध्यापक ५ ४ ७०
प्रशिक्षक १ – ५

६. अनुसन्धान र कृतिको मूल्याङ्कनका आधारहरु ः
६.१ आवेदकले प्रत्येक महलमा उल्लेखित कृति संख्याभन्दा पचास प्रतिशत थप वढी कृतिहरु बुझाउन सक्नेछ । पचास प्रतिशत गर्दा वेजोड वा नमिल्ने अवस्था परेमा उक्त संख्यामा थप अर्को एक कृति बुझाउन सकिनेछ । आवेदकले पेश गरेका सबै कृतिहरुको मूल्याङ्कन गरी प्रत्येक महलमा उल्लेखित अधिकतम अङ्कमा नबढ्ने गरी अङ्क प्रदान गरिनेछ ।

६.२ सम्वन्धित विषयको पाठ्यपुस्तक अङ्कन गरिने न्यूनतम आधारः
(क) पाठ्यक्रममा उल्लेखित विषय बस्तुको ढकाई ९ऋयखभच०
(ख) विषयबस्तुको गहिराई
(ग) भाषा
(घ) तह अनुरुप विषयबस्तुको प्रस्तुतिकरण
(ङ) आवश्यक चार्ट, चित्र, तालिका

६.३ सम्वन्धित विषयको अनुसन्धानात्मक सन्दर्भ ग्रन्थ अङ्कन गरिने न्यूनतम आधारः
(क) मौलिक खोजी वा अनुसन्धानमा आधारित (ख) सम्वन्धित विषयलाई योगदान पुग्ने
(ग) विषयबस्तुको गहिराई (घ) भाषा र प्रस्तुतिकरण
(ङ) आवश्यक चार्ट, चित्र, तालिका

६.४ विषयबस्तु अनुसन्धनात्मक प्रतिवेदन अङ्कन गरिने न्यूनतम आधार
(क) विषय संग सम्वन्धित (ख) उद्देश्य अनुरुप विषयवस्तुको संगठन र प्रस्तुतिकरण
(ग) अनुसन्धान विधिको स्पष्टता (घ) विश्लेषण र विवेचनाको गहनता
(ङ) निष्कर्ष वा प्राप्तिहरुमा आधारित सुझाव

६.५ अन्तराष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धनात्मक लेख तथा विषयगत अनुसन्धनात्मक लेख अङ्कन गर्ने न्यूनतम आधारः
(क) शीर्षक र विषय सम्वन्ध
(ख) उद्देश्य अनुरुप विषयवस्तुको सङ्गठन र प्रस्तुतिकरण
(ग) अनुसन्धान विधिको प्रयोग
(घ) विश्लेषण
(ङ) मौलिकता
(च) अध्ययनको पृष्ठभूमि वा परिचय वा सन्दर्भ, अध्ययन विधि वा अध्ययन प्रक्रिया र प्राप्तिहरु वा सुझवहरु नभएको लेखलाइ अनुसन्धनात्मक लेख अन्तरगत अङ्कन गरिने छैन

६.६ साधारण लेख अङ्कन गर्ने न्यूनतम आधारः

(क) शीर्षक र विषयबस्तुको सम्वन्ध । (ख) प्रस्तुतिकरण (ग) मौलिकता (घ) अनुसन्धानात्मक लेखलाई साधारण लेखकारुपमा पेश गरिएमा सोलेखलाई साधारण लेखका रुपमा अङ्कन गरिने छ ।

६.७ अनुसन्धान प्रतिवेदनका साथमा अनुसन्धान गराउने संस्थाको अनुसन्धान पुरा भएको वर्ष तथा उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन मूल्याङ्कन भई स्वीकृत भएको भन्ने विवरण सहितको आधिकारिक पत्र सक्कल नै अनुसन्धान प्रतिवेदनमा नै संलग्न भएको हुनु पर्नेछ । यस्तो आधिकारिक पत्र संलग्न नभएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन गरिने छैन ।

६.८ आवेदकले आवेदन फाराम संगै पेश गर्न ल्याएका अनुसन्धानात्मक र अन्य कृतिहरुको सूची आवेदन फारामका साथै अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा समेत उल्लेख गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।
७. सेवा तथा अन्य सुबिधाहरुः
यस क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक÷शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता, ग्रेड, सन्चयकोष, उपदान, दशैखर्च बिमा लगायतका अन्य सुबिधाहरु क्याम्पस संचालक समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।